¿Encuentra útil esta información? No
Veis algún error en esta página?

En este apartado encontrarás la descripción de los órganos de gobierno del ente, qué competencias tienen cada uno de ellos y quién forma parte de ellos.

Comissió Especial de comptes

Funcions

Membres

- President: Joan Reñé i Huguet – Junts per Fondarella.

- Vocals:

Junts per Fondarella Jaume Serra Vergés i Jordi Mir Braqué;

Republicans per Fondarella: Ferran Bosch Navés.

Junta de Govern Local

Funcions

  • L’assistència permanent a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions. Administració Local 14 Número 135 Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dilluns, 15 de juliol de 2019
  • L’exercici de les competències que l’Alcaldia, de forma expressa li delegui, les quals es materialitzaran, en el seu cas, mitjançant Decret.
  • L’exercici de les competències que el Ple, de forma expressa li delega, les quals s’expressen a continuació:
  • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
  • L’aprovació dels projectes d’obra i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
  • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Competències

- GESTIÓ ECONÓMICA I PATRIMONI:

a. El desenvolupament de la gestió econòmica municipal, de conformitat amb el Pressupost aprovat i les seves Bases d’Execució.

b. Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència i ordenar pagaments.

c. Distribució de subvencions i distribució de quantitats amb càrrec a partides que estiguin consignades al Pressupost, dins l’àmbit de la seva competència.

d. Aprovar factures de les despeses ordenades i totes les certificacions de la contractació d’obres i serveis, conforme les Bases d’Execució del Pressupost.

e. Adquisició de bens i drets i alienació del Patrimoni, en els termes previstos a l’article 21.1 apartat p) de la Llei 57/2003, (Que el seu valor no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, d’acord amb el procediment legalment establert.

2.- INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA:

a. La concessió de llicències d’obertura d’establiments fabrils, industrials, i comercials i de qualsevulla altra índole, i de llicències d’obra en general, llevat que les Ordenances o les Lleis sectorials atribueixin aquesta facultat a un altre òrgan.

b. Emetre informes i aprovar els expedients de llicències subjectes a intervenció administrativa en matèria mediambiental i d’exercici d’activitats.

3.- CONTRACTACIÓ:

a. Contractació i concessió d’obres, serveis i subministraments, en els termes previstos a l’article 21.1 apartat ñ) de la Llei 57/2003, (Que en la seva quantia no excedeixi del 10% del recursos ordinaris del Pressupost, d’acord amb el procediment legalment establert, i les de caràcter plurianuals sempre i quan llur durada no superi els 4 anys, i que l’import acumulat de totes les anualitats tampoc superi el percentatge esmentat).

b. Aprovació dels Projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a llur contractació o concessió i estiguin previstes al Pressupost.

4.- URBANISME:

a. L’exercici de les facultats relatives a aprovació d’instruments de planejament de desenvolupament del general, no expressament atribuïdes al Ple, en els termes previstos a l’article 21.1. apartat j) i 21.3, de la Llei 57/2003.

b. Aprovació dels instruments de gestió urbanística.

c. Aprovació dels projectes d’urbanització complementaris.

Membres

Sr. Jaume Serra Vergés

Sra. Raquel Castro Rodríguez