Consulta los valores, principios y normas de conducta a los que deben atenerse los altos cargos del ente, así como, las obligaciones y normas sobre la calidad de los servicios y el funcionamiento de la Administración, de acuerdo a las que han de actuar todo el personal al servicio de ésta.

D´acord amb el Títol V de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,  el Ple de l´Ajuntament en sessió ordinària de data 16 de març de 2016 va aprovar el Codi de Bon Govern de l´Ajuntament d´Esplugues de Llobregat

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2020 va aprovar un annex al Codi de Bon Govern en l'acord de Ple relatiu a la "Regulació de la gestió, desti i justificació de les dotacions econòmiques als grups polítics de la Corporació"

 

Bongovern@esplugues.cat és el canal de comunicació que permet a qualsevol persona o grup d´interès comunicar dubtes, queixes, suggeriments, possibles conductes irregulars o qualsevol incompliment de les normes recollides en el Codi de Bon Govern a la Comissió de seguiment del Codi de Bon Govern