¿Encuentra útil esta información? No
Veis algún error en esta página?

En este apartado encontrarás la descripción de los órganos de gobierno del ente, qué competencias tienen cada uno de ellos y quién forma parte de ellos.

La Comissió Especial de Comptes serà la següent:  

 

-  Òscar Martínez Agustí

-  Mireia Ramon Marfà

-  Jordi Martí Castells

Els òrgans de govern (administració institucional) i les funcions que cadascun d’ells desenvolupen.

S’ha de tenir present que d’acord amb la normativa, hi ha uns òrgans de govern que han d’existir d’acord amb la LBRL i amb el TRLMRLC i el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, però n’hi poden haver d’altres que són potestatius de cada ens (per exemple, comissions d’estudi, d’informe o de consulta, art. 60 TRLMRLC). Si l’ens local disposa d’òrgans potestatius, aquests també s’han de publicar.

BOPL número 137 de 20/7/20105