Titular de la Seu
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
 

Òrgan de gestió de la Seu
Secció Sistemes d’Informació.


Objecte de la Seu

Aquesta seu electrònica té per objecte posar a disposició dels usuaris tota classe de serveis i informacions relacionades amb l`Ajuntament.

L`usuari d`aquest Portal haurà d`acceptar les presents condicions i termes d`ús que tenen caràcter vinculant, fent ús del contingut de conformitat amb la legalitat vigent en cada moment i a les normes de la bona fe, la moral i els bons costums. L`usuari no podrà usar el present lloc web amb cap finalitat o propòsit que sigui il·legal o estigui prohibit per les presents condicions d`ús, i queda prohibida qualsevol actuació en perjudici de les entitats participants o de tercers.

Especialment l`usuari no podrà accedir al Portal de manera que faci malbé, deteriori, inutilitzi o sobrecarregui dels serveis i/o informació oferta, no podrà interferir l`ús d`aquests serveis i/o informació per altres tercers, no podrà intentar l`accés ni accedir a llocs, serveis, sistemes informàtics del portal oa xarxes connectades al Portal sense autorització quan aquesta sigui preceptiva per a l`accés, ni mitjançant actes d`intrusió (hacking) o per qualsevol altre mitjà no autoritzat.

L`Ajuntament de Cerdanyola del Vallès es reserva el dret de suspendre temporalment l`accés al portal, sense avís previ, de forma discrecional i temporal, sempre que per raons tècniques de força major impedeixin el correcte funcinonament del mateix.

 


Normativa de la Seu

  • Ordenança d'administració electrònica de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (creació i règim regulador de la Seu Electrònica), publicada en el DOGC núm. 6224 del 2 d'octubre de 2012.
  • Reglament intern per a la protecció de dades de carácter personal de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, aprovat inicialment en sessió plenària de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de data 28 de maig de 2009. Publicat al BOPB núm. 144 de 17 de juny de 2009 i al DOGC núm. 5405 de 22 de juny de 2009
  • Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrònica
  • Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos
  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

 

Protecció de dades

D'acord amb allò que s'estableix a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal i a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de correo electrónico us comuniquem que les dades facilitades, i aquelles que puguin recollir-se en un futur, s'incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès amb la finalitat de dur a terme l'adequada gestió del portal del ciutadà.

El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica, per correu electrònic o per altres canals electrònics amb la finalitat de què l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès pugui atendre els objectius indicats.

El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l`Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Francesc Layret s/n.