En este apartado encontrarás los indicadores que reflejan la transparencia del ente.

Els Índexs de Transparència (ITA) que elabora i publica Transparència Internacional estan exclusivament dirigits a mesurar el nivell de transparència de les corresponents institucions públiques a través de l'avaluació de les dades i la informació que fan pública a la seva pàgina web a partir de 80 indicadors.

 

A1 - Informació sobre càrrecs electes i personal

1.- S'especifiquen dades biogràfiques de l'Alcalde i dels regidors de l'Ajuntament

2.- S'especifiquen les direccions electròniques de l'Alcalde i de cada un dels regidors i regidores

3.- Es publica l'agenda institucional de l'Alcalde

4.- Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament

5.- Es publica en un apartat específic de la web la relació individualitzada de càrrecs de confiança i l'import individual o col·lectiu de les seves retribucions

6.- Es publica l'Oferta de Treball Municipal i el desenvolupament de la mateixa 

 

A2 - Informació sobre organització i patrimoni

7.- S'especifiquen els diferents òrgans de govern i les seves respectives funcions

8.- S'especifiquen les dades bàsiques d'òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com els enllaços a les seves webs

9.- Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) o Plantilles de Personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, indicant de forma expressa els càrrecs de confiança

10 - Està aprovada l'Agenda 21 Local i/o el Pla Estratègic Municipal

11.- Es publica la relació detallada de cotxes oficials (propis o de lloguer) adscrits a l'Ajuntament

12.- Es publica l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament 

 

A3 - Informació sobre normes i institucions municipals

13.- Es publiquen les ordres del dia prèvies al Ple Municipal

14.- Es publiquen les actes íntegres del Ple Municipal

15.- Es publiquen els acords complerts de les Juntes de Govern, i les actes íntegres quan actuen per delegació del Ple

16.- Es poden seguir en directe per la web i/o queden emmagatzemats a la web municipal els videos dels Plens municipals

17.- Existeix i es publica un "Codi ètic o de bon govern" de l'Ajuntament18.- Es publiquen les resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament  

18.- Es publiquen les resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament 


B1 - Característiques de la pàgina web de l'Ajuntament

19.- S'ha implementat un portal de transparència a la web de l'Ajuntament

20.- Existeix un cercador intern clarament visible a la web de l'Ajuntament  

 

B2 - Informació i atenció a la ciutadania

21.- Es pot veure a la portada d'inici el Mapa de la pròpia web de l'Ajuntament

22.- Es publiquen dades sobre les preguntes rebudes de la ciutadania i/o organitzacions

23.- Es publica el catàleg general de serveis, així com la seu dels serveis i equipaments de l'entitat, amb direcció, horaris d'atenció i enllaços a les seves pàgines web i correu electrònic

24.- Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius amb indicació de l'objecte, tràmit, terminis, sentit del silenci administratiu així com els formularis associats i/o tramitació electrònica

25.- S'informa a la web sobre la situació i talls de trànsit, i/o incidències en els serveis municipals

26.- Es recull a la web informació actualitzada sobre la situació mediambiental del municipi (contaminació ambiental i acústica)

27.- Es contempla a la web municipal un espai d'opinió i propostes als grups polítics municipals

28.- Es contempla a la web un espai reservat a les associacions de veïns i es publica una relació de temes o preguntes formulades per les associacions

29.- Existeixen a la web forums de discussió o perfils de xarxes socials 

 

 B3 - Grau de compromís amb la ciutadania

30.- Existeix i es publica un Reglament de Participació Ciutadana

31.- Existeix i s'informa sobre els consells municipals i altres canals de participació ciutadana i es publiquen els acords, informes o propostes

32.- Es possibiliten les suggerencies i la participació ciutadana en l'elaboració de plans econòmics i pressupostos municipals

33.- Existeix i s'informa sobre cartes de servei municipals i el grau de compliment dels compromisos establerts

34.- Existeixen i es publiquen els resultats d'enquestes sobre prestació de serveis

 
C1 - Informació comptable i presupostària

35.- Es publiquen les modificacions presupostàries aprovades pel Ple Municipal, Junta de Govern, Alcalde o regidor delegat

36.- Es publiquen els pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals

37.- Es publiquen els informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

38.- Es publiquen els indicadors d'Autonomia Fiscal (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris/Drets reconeguts nets totals)

39.- Es publiquen els indicadors de capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit)

 
C2 - Transparència en ingresos, despeses i deute municipal

40.- Es publiquen els ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris / Nº d'habitants)

41.- Es publica la despesa per habitant (Obligacions reconegudes netes / Nº d'habitants)

42.- Es publica la inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes "Cap.VI i VII" / Nº d'habitants)

43.- Es publica el Període Mitjà de Pagament

44.- Es publiquen els informes trimestrals relatius a les mesures per lluitar contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors

45.- Es publica l'import del deute municipal consolidat i l'evolució comparativa amb exercicis anteriors 


D1 - Procediment de contractació de serveis

46.- S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de la Mesa de Contractació

47.- Es publiquen les actes de la Mesa de Contractació

 

D2 - Proveïdors i cost dels serveis

48.- Es publica la llista i/o quantitat de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament

49.- Es publica informació sobre el cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics 

 

E1 - Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics

50.- Es publica el POUM, els mapes i plànols de detall

51.- Es publiquen les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius a Medi Ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos

52.- Es publiquen els estudis d'impacte ambiental, paisatgístic i evaluacions de risc relatius a elements mediambientals

53.- Es publiquen (i es mantenen publicades) les modificacions aprovades del POUM i els plans parcials aprovats

54.- Es publica informació precisa dels convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució

55.- Es publica informació precisa sobre els usos i finalitats del sòl 

 

E2 - Anuncis i licitacions d'obres públiques

56.- Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'Ajuntament

57.- Es publiquen els projectes, plecs i criteris de licitació de les obres públiques

58.- Es publiquen les modificacions, reformes i complements dels projectes de les obres més importants


E3 - Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions

59.- Es publica el llistat d'empreses que han concorregut a la licitació d'obres públiques

60.- Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants

 

 E4 - Obres públiques, urbanisme i infraestructures

61.- S'aporta informació precisa sobre cada una de les obres més importants d'infraestructura en curs (objectius, responsable, contractista, import i periode d'execució)

62.- Es difon periòdicament (semestralment) informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i/o aprovades pendents d'execució

63.- Es publica la inversió en infraestructures per habitant: despeses de l'exercici (executats) en inversió (capitol 6) en infraestructures / Nº d'habitants

64.- Es publica la proporció d'ingressos urbanístics: Ingressos derivats de l'urbanisme / Ingressos totals

 
F1 - Planificació i organització

65.- Es publiquen els Plans i Programes anuals i plurianuals en els que es fixen objectius concret, així com les activitats, mitjans i temps previst per al seu desenvolupament

66.- Es publica un organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència

67.- Es publiquen els informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i de la intervenció quan són definitius


F2 - Contractes, convenis i subvencions

68.- Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i adjudicació, procediment, instruments, número de licitadors i identitat dels adjudicataris

69.- Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats

70.- Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els contractes menors formalitzats amb informació detallada dels imports i adjudicataris

71.- Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats mitjançant cada procediment previst a la legislació de contractes del sector públic

72.- Es publica la relació de convenis subscrits, amb menció de les parts signants, objecte i les obligacions econòmiques conveniades

73.- Es publiquen les subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris 


F3 - Alts càrrecs de l'Ajuntament i entitats participades

74.- Es publiquen les retribucions percebudes pels alts càrrecs (càrrecs electes o directors generals) de l'Ajuntament i dels màxims responsables de les entitats participades

75.- Es publiquen les indemnitzacions percebudes en el cas d'abandonament del càrrec

76.- Es publica el Registre d'Interessos d'Activitats i Béns dels alts càrrecs de l'Ajuntament 

 

F4 - Informació econòmica i presupostària

77.- Es publica la relació d'immobles, tan propis com en règim de lloguer ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament

78.- Es publiquen els pressupostos amb la descripció de les partides i la informació actualitzada sobre l'estat d'execució (trimestralment)

79.- Es publiquen els Comptes Anuals de l'Ajuntament (Balanç, Compte de resultat econòmico-patrimonial, Memòria i Liquidació)

80.- Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i/o fiscalització per part dels òrgans de control extern, tan de l'Ajuntament com de les entitats del sector públic municipal