¿Te preguntas cuáles son las variables de gestión económica del ente? En este apartado hay publicadas las que hacen referencia en los ingresos y a los gastos.

Aquí trobareu els enllaços a les dades oficials que ofereix el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques sobre tota l'activitat econòmica-financera de cadascuna de les Administracions Públiques, d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibililtat financera.

També podreu consultar les últimes dades oficials disponibles per part del Ministeri sobre pressupostos i liquidacions de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a través de l'enllaç a la pàgina que ofereix dades de totes les entitats locals d'Espanya, agrupades per comunitats autònomes.