Aquí encontrarás la actividad contractual de esta institución: licitaciones, adjudicaciones provisionales, acuerdos, resoluciones. Además también hallarás los pliegos de cláusulas administrativas particulares y información esencial sobre los procedimientos.

Al perfil del contractant trobareu informació relativa a l’activitat contractual de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, tals com licitacions obertes o en curs, documentació relativa a les mateixes, contractacions programades, contractes adjudicats i qualsevol altre informació útil de tipus general, com a punts de contacte i medis de comunicació que puguin utilitzar-se per relacionar-se amb l’òrgan de contractació.
 

A partir del 26 de  Setembre del 2016  trobareu tota la informació cotractual al següent enllaç

 

Si voleu consultar informació de les adjudicacions anteriors al 26 de Setembre  la trobareu al següent enllaç del web municipal