¿Quieres implicarte en las cuestiones del día a día que gestiona este ente? Prefieres participar en grandes proyectos o acontecimientos especiales? Aquí encontrarás la información y datos de contacto de los espacios de participación ciudadana que existen.

Audiència prèvia a l’aprovació del projecte de Reglament regulador del servei de menjador

Descripción

El Consell Comarcal del Segrià presta per delegació del Departament d'Ensenyament les competències relatives entre altres a la gestió del servei escolar de menjador; delegació de competències que justifica la necessitat de dur a terme el contracte.

Aquest servei es presta actualment mitjançant contracte de concessió de serveis subscrit dues empreses adjudicatàries dels dos lots en què es troba distribuït el servei, d’acord amb els respectius plecs de clàusules administratives particulars, els plecs de prescripcions tècniques i les ofertes presentades per aquestes empreses i des de l’Àrea d’Ensenyament s’estan iniciant els tràmits per a l’elaboració d’un reglament regulador del servei.

El Ple del Consell comarcal del Segrià, en sessió de 29 de desembre de 2020, ha acordat substanciar una consulta pública, a través del portal web del Consell Comarcal del Segrià, per a demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats pel Reglament regulador del servei de menjador escolar, sobre els elements essencials que es pretenen abordar amb aquest reglament i que son:

  • fixar, amb caràcter obligatori, un conjunt de pautes d'ús del servei menjador que en faciliti la prestació i el gaudi per part de tots els seus usuaris i dels gestors del servei, d'acord amb la legislació vigent i amb criteris de racionalitat
  • donar compliment a l’article 133 de la Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions públiques i a l’article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
  • complir una funció d'ordenació i intervenció del servei dins el marc regulador establert pel Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures dels alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya, i Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador de centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, els plans de funcionament dels serveis de menjador dels centres aprovats pel Departament d’Ensenyament, juntament amb totes les altes normes tècniques, sanitàries , de seguretat, etc. que els siguin d'aplicació.

Per això, s'obre aquest termini de 15 dies hàbils de consulta pública (fins al 25 de gener de 2021), per tal que les persones interessades formulin les opinions i/o propostes que estimin oportunes, a través del següent enllaç:

Enlace https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=985&FIL_WTXIDTRAM=728C8AE0388E4D759C9FE658E2D39822&INF_WTXNOMTAB=FQUESUGIR&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FQUESUGIR&INF_WTXNOMTRA=Queixes,%20suggeriments%20i%20propostes