¿Quieres saber como se gestiona el patrimonio de este ente? En este espacio hallarás especificados todos sus bienes, clasificados y con sus operaciones detalladas (compra, venta, arrendamiento, etc.)

En aquest apartat es publicarà la informació que pugui constar en el llibre d'inventaris i balanços, la informació econòmica relativa a gestió del patrimoni local i la informació sobre la contractació patrimonial.

La informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni fa referència al tràfic jurídic dels béns, pel que caldrà especificar les operacions de compravenda i arrendament, les cessions d'ús, els drets de superfície, les concessions demanials, etc.

Els ens locals han de portar la comptabilitat de la situació i gestió econòmica del seu patrimoni en el llibre d'inventaris i balanços, i han de retre el compte de l'administració del patrimoni. Al llibre d'inventaris i balanços s'han de reflectir anualment, l'inventari dels béns i drets de l'ens local i les seves alteracions, i també la situació de l'actiu i el passiu, per determinar el patrimoni net a cada exercici econòmic.