Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor al Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'AIgua

 • A) Presentació electrònica*

  • 1. Descarregar el model de fitxa de creditor.

  • 2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.

  • 3. Validar les dades bancàries. Per a la validació es pot fer servir una de les formes següents:

  • 3.1 Imprimint la fitxa de creditor i fent-la segellar per l'entitat bancària abans de la signatura electrònica** del document per part del creditor.

  • 3.2 Mitjançant un certificat acreditatiu de la titularitat del compte signat electrònicament per l'entitat bancària.

  • 3.3 Marcant la casella d'autorització a la fitxa de creditor (aquest supòsit només és vàlid per a persones físiques).

  • 4. Signar la fitxa de creditor electrònicament.

  • 5. Presentar la fitxa de creditor per mitjans electrònics link instància genèrica : https://www.seu-e.cat/ca/web/ccbgi/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14015630?p_auth=FrMejw9s

 • B) Presencialment (opció vàlida únicament per a persones físiques que no optin per la presentació electrònica)

  • 1. Descarregar el model de fitxa de creditor.

  • 2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.

  • 3. Validar les dades bancàries, amb la firma i el segell de l'entitat bancària.

  • 4. Signar la fitxa de creditor.

  • 5. Presentar la fitxa de creditor al Registre del Consorci de la Costa Brava (plaça Josep Pla, 4, 3r 1a). La persona que hi comparegui s'haurà d'identificar amb el DNI.

* És obligatori adjuntar el NIF. Quan es tracti de persones jurídiques, ha de contenir el codi segur de verificació de l'AEAT.

** Sistemes de signatura electrònica http://www.ddgi.cat/web/nivell/658/s-1/sistemes-de-signatura-electronica