¿Eres proveedor del ente y tienes que presentar una factura electrónica? En este apartado encontrarás el buzón de facturas electrónicas.

A partir del 15 de gener de 2015 els proveïdors del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona (en endavant, Consorci d'Aigües) que siguin societats anònimes, societats de responsabilitat limitada o unions temporals d'empresa, i la resta d'entitats definides a l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, tenen l'obligació de presentar factures electròniques.

A banda dels obligats anteriors, qualsevol persona, física o jurídica, que hagi de presentar factures al Consorci d'Aigües, independentment de l'import, podrà fer-ho en format electrònic.

1. Com indico el destinatari. CODIS DIR 3

Per tal que la factura electrònica arribi al seu destinatari, és obligatori identificar l'oficina comptable, l'òrgan gestor i la unitat tramitadora, d'acord amb l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d'entrada de factures electròniques.

Amb la finalitat de lliurar la factura a les unitats competents per a la seva tramitació, els codis DIR3 del Consorci d'Aigües són els que es detallen a continuació:

Centre Gestor                  1. Oficina comptable        2. Òrgan gestor                3. Unitat tramitadora
Consorci d'Aigües  I00000503                 I00000503                I00000503

Nota: hi ha un únic centre gestor i per les tres posicions el codi és el mateix (i llatina en majúscula,cinc zeros, un cinc, un zero i un tres)

2. Què es necessita per facturar electrònicament:

a) Un programa o una aplicació informàtica que generi factures electròniques
b) Una firma o certificat digital reconegut

3. Com crear i enviar una factura electrònica

Les factures electròniques han de ser confeccionades d'acord amb les especificacions del format facturae 3.2 i 3.2.1 i signades electrònicament mitjançant un certificat reconegut, les especificacions d'aquest format les podeu trobar a www.facturae.es.

 

Pas 1. Crear  facturar electrònica

Per enviar factures electròniques a través del servei e.FACT, les empreses disposen de les modalitats següents:

Modalitat 1. Es disposa d'un programa o una aplicació informàtica que generi factures electròniques.

Si l'empresa disposa d'una plataforma de serveis de facturació de mercat contractada o de programari propi, sempre que es trobin integrats al concentrador (hub) del servei e.FACT, pot enviar factures i consultar-ne l'estat.

En el supòsit que l'empresa no disposi d'un programari integrat en el servei e.FACT, el proveïdor de la plataforma pot contactar amb el Consorci AOC per sol·licitar-hi la integració i rebre el suport tècnic necessari.

Modalitat 2. No es disposa d'un programa informàtic.

Si l'empresa no disposa d'una aplicació informàtica, existeixen solucions o eines gratuïtes per crear factures electròniques, com per exemple:

 

Pas 2. Enviar una factura electrònica:

Bústia de Factures electròniques (pestanya Enviament de factures)

 

4. Com consultar l'estat d'una factura electrònica

Per consultar l'estat de la factura, és molt important que l'empresa aporti la informació de manera exacta dels camps següents: número de factura (tots els dígits), any fiscal, NIF/CIF de l'emissor, CIF del receptor i import total de la factura.

Bústia de Factures electròniques (pestanya Consulteu l'estat)

 

Suport a l'usuari del registre de factures

Consorci d'Aigües Costa Brava Girona
Serveis Econòmics
Plaça Josep Pla, 4, 3r 1a
17001 Girona
Tel. 972 20 14 67 

A qui s'adreça

Entitats, empreses

Societats anònimes, societats de responsabilitat limitada o unions temporals d'empresa, i la resta d'entitats definides a l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.

Accés al servei

Accés a l'aplicatiu per l'enviament de factura electrònica

Normativa

Departament responsable

Serveis Econòmics del Consorci d'Aigües

Documentació

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic

Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d'entrada de factures electròniques