La mayoría de las decisiones más relevantes que se llevan a cabo en una entidad se toman en las sesiones plenarias, puesto que el pleno es el órgano de máxima representación política de la ciudadanía. En este apartado puedes hallar todos los documentos que dejan constancia de la toma de decisiones que tienen lugar en el marco de estas reuniones, eso sí, sin datos de carácter personal.

Aquest conjunt de dades recull tots els acords presos en les sessions del Ple de l'entitat local, -prèvia adopció de les mesures que correspongui per part de l'ens-, per tal de garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.

0 Registros cargados

El Ple de l'Ajuntament, és l'òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i presidit per l'alcalde, que és triat pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 - LOREG). En el cas de Cànoves i Samalús el Ple està format per 11 regidors. 

El Ple de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús es celebra cada darrer dimecres de cada mes, prèvia convocatòria de l'alcalde. El Ple sempre té lloc a les 20.00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament. L'ordre del dia es pot consultar des d'aquí