En este apartado encontrarás los indicadores que reflejan la transparencia del ente.

L'espai de govern obert i transparència de l'Ajuntament de Caldes de Montbui permet apropar l'administració a la ciutadania mitjançant més de 100 ítems que recullen informació actualitzada de l'ens i alhora permeten l'accés a la informació pública a través de sol·licituds i espais de participació, donant compliment a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió de data 29 de setembre de 2016, va aprovar definitivament l'Ordenança Municipal de Transparència i Administació Electrònica de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Indicadors:

  • El Síndic de Greuges presenta anualment un informe que analitza el compliment de les obligacions de transparència (llei 19/2014, del 29 de desembre) a les administracions públiques catalanes.
  • L'any 2019 l'Ajuntament posa en marxa un mecanisme d'avaluació i elabora una eina per tal de fomentar una millora contínua en l'àmbit de la publicitat activa. L'informe d'avaluació es publicarà en aquest mateix portal.