Servicios, trámites y gestiones

Calendari del contribuent

El pagament de les contribucions es farà a:
 

  • Oficines municipals

            Pl. Onze de Setembre, 1 - 17462 Bordils

            Tel: 972 490003 Fax: 972 491099

            De dilluns a divendres de 9:00 a 15h          Dimecres de 16:00 a 18:30h

            Es cobrarà en efectiu, xec o transferència bancària.

           Ordre de domiciliació de pagament de rebuts en entitats bancàries

Podeu fer una transferència al número de compte corrent: 2100 8213 90 2200025546

 Exercici 2016:

Concepte Tributari                                                      Inici Període      Fi període 

Impost vehicles de tracció mecànica                           01/02                  01/04    

Taxa escombraries                                                      01/04                  01/06               

Impost sobre béns immobles urbans                           01/07                  01/09

Taxa conservació clavagueram i cementiri                  01/10                  01/12

Taxa per les entrades de vehicles (guals)                   01/10                  01/12

 

  • Xaloc gestiona el cobrament de l'IBI rústica, IAE i plusvàlues en voluntària i executiva i gestiona el cobrament en via executiva de tota la resta de tributs.

            Avda. Sant Francesc, 29  -1ª

            17001 Girona

            Tel. 872081791 - Fax 972210340

Exercici 2016:

Concepte Tributari                              Inici Període      Fi període       Data càrrec al banc

Impost Béns Immobles rústics            01/05                  30/06                    01/06

Impost Activitats Econòmiques           01/09                  31/10                    01/10

Gobierno abierto y transparencia
La información generada por el Gobierno a disposición de la ciudadanía:
Información institucional y organizativa
Organización política, personal, entidades y otros organismos
Gestión económica
Presupuestos, gestión tributaria y económica, patrimonio, subvenciones
Acción de gobierno y normativa
Actos, acuerdos, edictos, convocatorias, normativas, planes y estrategias
Contratos, convenios y subvenciones
Perfil de contratante, contratos menores, órganos y convenios de colaboración
Perfil de contratante Perfil de contratante
Para estar al día de todas las licitaciones y adjudicaciones.
Buzón de facturas Buzón de facturas
Si eres proveedor de una administración y tienes que presentar tu factura electrónica.
Tablón de edictos Tablón de edictos
¿La administración no ha podido contactar contigo? Consulta en el tablón de edictos para ver si formas parte de algún procedimiento.