En este apartado encontrarás la descripción de los órganos de gobierno del ente, qué competencias tienen cada uno de ellos y quién forma parte de ellos.

Alcaldia

Correspon a l’alcaldia les atribucions que li són pròpies i inherents amb el càrrec, entre elles la direcció del govern i l’administració municipal, així com la direcció superior de tot el personal i tot allò que no hagi estat prèviament delegat.

Es reserva expressament els àmbits de Governació i Urbanisme.

El Ple Municipal

És el màxim òrgan de representació i deliberació de l’Ajuntament. Està format pels 9 regidors i regidores (els que pertoquen per la població de Bordils) que han estat escollits a les eleccions municipals. 

El Ple està presidit per l’alcalde i es divideix per grups municipals que agrupa  els regidors escollits en una mateixa candidatura. Així, actualment, al Ple de Bordils hi ha dos grups municipals: AMI-Bordils (6 regidors), CUP-Bordils (3). 

El ple, celebrarà sessió ordinària, el primer dijous de hàbil de cada mes, a les vuit del vespre, durant tot l’any, a excepció del mes d’agost que no es farà ple ordinari.

 

Junta de Govern Local

La Junta de Govern està formada per l'alcalde i un nombre màxim de membres de regidors no superior a un terç del nombre legal d’aquests. Els altres regidors amb delegacions de govern que no són membres de la Junta poden ser convidats per l'alcalde però hi assisteixen amb veu i sense vot.

La Junta de Govern, celebrarà sessió ordinària, el primer i tercer dijous hàbil de cada mes, a dos quarts de vuit del vespre, durant tot l’any, a excepció del mes d’agost que no es celebraran sessions.

Atribucions de la Junta de Govern Local:

  1. L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïda al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

  2. En matèria d’urbanisme i obra pública: Atorgament de les llicències urbanístiques, l’aprovació de les liquidacions tributàries, així com la  resolució de qualsevol incidència inclosos la resolució  dels recursos administratius.

  3. En matèria d’hisenda: El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal i bases d’ execució aprovats, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència.  Reconèixer obligacions en el límit de la seva competència; aprovar factures i certificacions d’obres, ordenar pagament i retre comptes tot això d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.