Éstos son todos los convenios y encargos de gestión que ha subscrito el ente con personas públicas y privadas, es decir, quién los firma y cuando han sido firmados y también hasta qué fecha son vigentes.

22 - CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE BESALÚ EN MATÈRIA DE SANEJAMENT D’AIGÜES REIDUALS A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA.

Fecha de la firma 29-03-2022

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 30-03-2022

Duración De conformitat amb l’article 27.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’art. 49.h.1º de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, s’estableix una vigència de 4 anys a comptar des de l’endemà de la seva signatura, llevat que qualsevol de les parts procedeixi a denunciar-lo de forma expressa, amb una antelació mínima de dos mesos a la data en què es pretengui la seva expiració. Així mateix, i d’acord amb l’art. 49.h.2º de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants podran acordar unànimement i de forma expressa la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals.

Prorrogable No

Documentos 220329 residuals

22 - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE BESALÚ PER REALITZAR EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES EN DIFERENTS ESPAIS DEL MUNICIPI DE BESALÚ

Fecha de la firma 22-03-0022

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 01-01-0022

Duración Aquest conveni entrarà en vigor en la data en què se signi, però els seus efectes es retrauran fins a l'1 de gener de 2022, i la seva vigència finalitzarà el 31 de desembre de 2023

Prorrogable No

Documentos 220322 excavacions

22 - “CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE BESALÚ PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN RELACIÓ AMB LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS DE LES ACTIVITATS, ESTABLIMENTS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS

Fecha de la firma 27-07-0022

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 27-07-0022

Duración El termini de vigència d’aquest conveni s’estableix a partir de la seva signatura i fins als quatre anys següents, Així mateix, i en qualsevol moment abans de la finalització del termini de vigència, els signants podran acordar prorrogar-lo de forma expressa i unànime per un període de fins a quatre anys addicionals.

Prorrogable

Documentos 220722 serveis municipals

22- Conveni Desplagament Programa GarrotxaDomus

Fecha de la firma 27-06-0022

Vigente

Prorrogable No

Documentos 220627 domus

22- “CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE BESALÚ PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA

Fecha de la firma 27-07-0022

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 27-07-0022

Duración El termini de vigència d’aquest conveni s’estableix a partir de la seva signatura i fins als quatre anys següents. Així mateix, i en qualsevol moment abans de la finalització del termini de vigència, els signants podran acordar prorrogar-lo de forma expressa i unànime per un període de fins a quatre anys addicionals.

Prorrogable

Documentos 220727 salut publica

21 - RATIFICACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE BESALÚ PER A L’ASSITÈNCIA TÈCNICA EN L’OBERTURA DE FRANGES DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS I SENYALITZACIÓ DE GUALS I PASSALLISSOS

Vigente

Prorrogable

Documentos 210531 incendis

21 - “CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE BESALÚ PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN SISTEMES D’INFORMACIÓ.

Vigente

Prorrogable

Documentos 210721 sevei informatic

21 - Conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’ajuntament de Besalú per a l’assistència tècnica en matèria d’urbanisme, de patrimoni municipal, d’obres locals, d’habitatge i de manteniment de la cartografia municipal.

Vigente

Prorrogable No

Documentos 210408conveni encàrrec matèria urbanisme ccg-ajb

21 - Conveni entre el Consell Comarcal de La Garrotxa i l'ajuntament de Besalú per col·laborar en el desplegament d'un programa integral de rehabilitació d'habitatges al municipi

Vigente

Prorrogable

Documentos 210119_reforma energetica

20 - Conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per l'execució d'un projecte pilot en matèria de videovigilància

Vigente

Prorrogable

Documentos 200422 Videivigilancia

20 - Conveni entre l'ajuntament de Besalú i el Besalú Club Natació per la realització d'activitats de promoció esportiva al municipi

Vigente

Prorrogable

Documentos 201130 Club natació

20 - Conveni Plataforma Comerç Diputació

Vigente

Prorrogable

Documentos 200622 Dipu Comerç

20 - Conveni del pla de serveis de Xaloc per la prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic

Vigente No

Prorrogable No

Documentos 200920 Xaloc

20 - Conveni Leader Ripollès GES Bisaura

Fecha de la firma 04-11-2020

Vigente

Prorrogable

Documentos 201104 Conveni Leader Ripollès GES Bisaura

19 - Conveni Garantia Juvenil Consell Comarcal Garrotxa

Fecha de la firma 22-10-2019

Vigente No

Prorrogable No

Documentos 191022 Conveni Garantia Juvenial Consell Comarcal Garrotxa

20 - Conveni excavacions arqueològiques Diputació de Girona

Fecha de la firma 27-10-2020

Vigente

Prorrogable

Documentos 201027 Conveni excavacions arqueològiques Diputació de Girona

19 - Conveni Roba Amiga

Fecha de la firma 29-11-2019

Vigente

Prorrogable

Documentos 191129 Conveni Roba Amiga

20 - Ràdio Besalú Consell Comarcal Garrotxa

Fecha de la firma 13-01-2020

Vigente

Prorrogable

Documentos 200113 Ràdio Besalú Consell Comarcal Garrotxa

20 - Joves en pràctiques Consell Comarcal Garrotxa

Fecha de la firma 13-01-2020

Vigente No

Prorrogable No

Documentos 200113 Joves amb pràctiques

20 - Conveni de pràctiques Universitat Oberta de Catalunya

Fecha de la firma 17-07-2020

Vigente No

Prorrogable No

Documentos 200717_Conveni UB Anna

20 - Conveni servei de menjador

Fecha de la firma 22-09-2020

Vigente No

Fecha de inicio de vigencia 01-09-2020

Prorrogable No

Documentos 200922 Conveni menjador CCG

20 - Conveni de pràctiques Universitat de Barcelona

Fecha de la firma 06-07-2020

Vigente No

Prorrogable No

Documentos 200907 Conveni UB

20 - Confinançament dels serveis d'ensenyament, cultura i esports 2020-2023

Fecha de la firma 24-07-2020

Vigente

Prorrogable No

Documentos 200724 CONVENI COFINANÇAMENT SERVEIS ENSENYAMENT CULTURA I ESPORTS

20 - Projecte Futur

Fecha de la firma 06-05-2020

Vigente

Prorrogable

Documentos 200707 projecte Futur

20 - Material de protecció covid-19 Consell Comarcal

Fecha de la firma 16-06-2020

Vigente

Prorrogable No

Documentos 200616 Material Covid Consell Comarcal

20 - Recollida Animals Consell Comarcal

Fecha de la firma 19-06-2020

Vigente

Prorrogable

Documentos 200619 Recollida Animals Consell Comarcal

20 - Joventut Consell Comarcal

Fecha de la firma 19-06-2020

Vigente

Prorrogable

Documentos 200619 Joventut Consell Comarcal.pdf

20 - Olot Televisió

Fecha de la firma 20-06-2020

Vigente

Prorrogable No

Documentos 200506 OlotTV.pdf

20 - App La Compra

Fecha de la firma 09-06-2020

Vigente

Prorrogable No

Documentos 200609 LaCompra

20 - Localret

Fecha de la firma 04-05-2020

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 04-05-2020

Prorrogable No

Documentos 200601 Localred

19 - Recollida Selectiva (bosses i cubells)

Fecha de la firma 07-06-2019

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 07-06-2019

Duración 31 de desembre del 2022

Prorrogable No

Documentos 190607_BossesRecollidaSelectiva

19 - Serveis informàtics

Fecha de la firma 14-05-2019

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 15-04-2019

Duración 31/12/2019

Prorrogable No

Documentos 190516_Informàtica

19 - Pràctiques UdG

Fecha de la firma 08-04-2019

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 13-04-2019

Duración 01/09/2019

Prorrogable No

Documentos 190408_PractiquesUdG

19 - Piscina Promoció Esportiva

Fecha de la firma 29-03-2019

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 29-03-2019

Duración temporada estiu

Prorrogable

Documentos 190329_Piscina

19 - Excalibur

Fecha de la firma 27-03-2019

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 27-03-2019

Duración 31 de desembre del 2020

Prorrogable No

Documentos 190327_Excalibur

19 - Olot Televisió

Fecha de la firma 25-04-2019

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 25-04-2019

Duración 31/12/2019

Prorrogable No

Documentos 20190402 Conveni_OTV_Ajunt._BESALÚ_(signat) (1)

19 - Lector de matrícules

Fecha de la firma 04-02-2019

Vigente

Prorrogable

Documentos CONVENI LECTOR MATRICULES

19 - Pla Local de Joventut 2018-2019

Fecha de la firma 15-04-2019

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 01-01-2018

Prorrogable

Documentos 06_1_Conv_Besalu- Pla local joventut 18-19

19 - Guifi

Fecha de la firma 26-11-2018

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 26-11-2018

Prorrogable

Documentos conveni guifi

18- Conveni Rocòdrom

Fecha de la firma 06-03-2018

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 06-03-2018

Prorrogable No

Documentos 18-Conveni Rocodrom

18- Conveni Xarxa Rescat

Fecha de la firma 11-07-2018

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 11-07-2018

Prorrogable

Documentos 18- Conveni Xarxa Rescat

18- Conveni Ensenyament NVila

Fecha de la firma 09-06-2018

Vigente No

Fecha de inicio de vigencia 26-06-2018

Prorrogable No

Documentos 18- Conveni Ensenyament NVila

18- Conveni Club Natacio Besalu

Fecha de la firma 28-05-2018

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 28-05-2018

Prorrogable No

Documentos 18- Conveni Club Natacio Besalu

18- Conveni Circuit d'Arts Txa Txan

Fecha de la firma 25-07-2018

Vigente No

Fecha de inicio de vigencia 01-01-2018

Prorrogable No

Documentos 18- Conveni Circuit d'Arts Txa Txan

18- Conveni Projecte Futur Mesures específiques d'atenció educativa

Fecha de la firma 01-09-2016

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 01-09-2016

Prorrogable No

Documentos 18- Addenda ISalvador de Vilarrassa Projecte Futur

18- Conveni Excavacions Diputació

Fecha de la firma 27-06-2018

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 01-01-2018

Duración 31/12/2019

Prorrogable No

Documentos 18- Conveni excavacions Diputació

18- Conveni pràctiques J.Andreu Pons

Fecha de la firma 13-12-2017

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 13-01-2018

Duración 01/07/2018

Prorrogable No

Documentos 18- Conveni pràctiques J.A.Pons

18- Conveni OTV

Fecha de la firma 17-04-2018

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 01-01-2018

Duración 31/12/2018

Prorrogable No

Documentos 18- Conveni OTV

18-Conveni F.Solà Morales- Can Llaudes

Fecha de la firma 01-01-2018

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 01-01-2018

Duración 4 anys

Prorrogable

Documentos 18- Conveni F.Solà Morales- Can Llaudes

17- Conveni projecte Clau -Cor de Maria- Ensenyament

Fecha de la firma 17-11-0017

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 01-09-2017

Duración 31/08/2019

Prorrogable No

Documentos 17- Conveni Projecte Clau- Cor de Maria-Ensenyament

17- Conveni pràctiques Ferran Pages

Fecha de la firma 30-11-2017

Vigente No

Fecha de inicio de vigencia 15-12-2017

Duración 22/04/2018

Prorrogable No

Documentos 17-Conveni pràctiques Ferran Pagés

17- Conveni Bisbat Girona -St. Marti

Fecha de la firma 27-10-2017

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 27-10-2017

Duración 40 anys a partir del 8-06-2013

Prorrogable No

Documentos 17- Conveni Bisbat - st. Marti

17- Conveni pràctiques Mireia Reverter

Fecha de la firma 07-06-2017

Vigente No

Fecha de inicio de vigencia 19-06-2017

Duración 20/07/2017

Prorrogable No

Documentos 17-Conveni `pràctiques Mireia Reverter

17- Conveni pràctiques Claudia Sarola

Fecha de la firma 08-06-2017

Vigente No

Fecha de inicio de vigencia 04-07-2017

Duración 14/07/2017

Prorrogable No

Documentos 17-Conveni pràctiques Clàudia Sarola

17- Conveni CCG- Pla Joventut- contracte programa 16-19

Fecha de la firma 17-10-2017

Vigente No

Fecha de inicio de vigencia 17-10-2017

Duración 31/12/2019

Prorrogable No

Documentos 17- Conveni CCG-Pla Joventut

17- Conveni pràctiques Cristina Perez

Fecha de la firma 01-06-2017

Vigente No

Fecha de inicio de vigencia 01-06-2017

Duración 11/09/2017

Prorrogable No

Documentos 17- Conveni pràctiques Cristina Perez

17- Conveni Cicle Gaudi

Fecha de la firma 04-03-2017

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 04-03-2017

Duración 1 any

Prorrogable No

Documentos 1- Conveni Cicle Gaudi

17- Conveni CCG recollida animals

Fecha de la firma 04-04-2017

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 01-01-2017

Duración 31/12/2019

Prorrogable No

Documentos 17- conveni animals

17- Conveni de Comodat Diputació de Girona

Fecha de la firma 27-03-2017

Vigente

Duración 1 any

Prorrogable

Documentos Conveni comodat Diputació

17-CONVENI ESPECIFIC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES

Fecha de la firma 24-01-2017

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 01-02-2017

Duración 9 mesos

Prorrogable No

Documentos conveni pràctiques

17- CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BESALÚ I OLOT TELEVISIÓ

Importe 2900.0

Fecha de la firma 03-02-2017

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 01-01-2017

Duración 1 ANY

Prorrogable No

Documentos CONVENI OLOT TV-17

17- CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CCG I L'AJUNTAMENT DE BESALÚ PER A LA PRESETACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR A L'IE SALVADOR VILARRASA

Fecha de la firma 19-01-2017

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 01-01-2017

Duración 4 ANYS

Prorrogable

Documentos CONVENI COL.LABORACIÓ CCG-AJUNTAMENT MENJADOR IE

17-CONVENI-TIPUS REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ D'INGRESSOS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fecha de la firma 19-01-2017

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 20-12-2016

Duración 4 anys

Prorrogable

Documentos CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ D'INGRESSOS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Desfibril.ladors-Dipsalut

Fecha de la firma 10-11-2016

Vigente

Prorrogable No

Documentos Desfibril.ladors

Conveni Educació - Projecte Futur

Fecha de la firma 01-09-2016

Vigente No

Fecha de inicio de vigencia 31-08-2018

Prorrogable No

Documentos Conveni educació- Projecte Futur

Conveni Ministerio- Corona d'Arago

Importe 11.23

Fecha de la firma 31-08-2016

Vigente No

Prorrogable No

Documentos Convenio ministerio

Conveni FITAG

Importe 1000.0

Fecha de la firma 08-06-2016

Vigente No

Fecha de inicio de vigencia 08-06-2016

Duración agost 2016

Prorrogable No

Documentos conveni FITAG

Col.laboració amb OTV

Importe 2800.0

Fecha de la firma 26-01-2016

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 01-01-2016

Duración 1any

Prorrogable No

Documentos Conveni OTV

Col.laboració entre la Diputació de Girona i L'Ajuntament de Besalú per a la realització d'excavacions arqueològiques en diferents espais del municipi de Besalú

Importe 40000.0

Fecha de la firma 25-10-2016

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 01-01-2016

Duración 30/11/2017

Prorrogable No

Documentos Conveni excavacions 16-17

Coveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Besalú i l'Ajuntament de Beuda per encarregar als serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa la redacció d'una memòria valorada per realitzar un camí verd

Fecha de la firma 30-05-2016

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 30-05-2016

Duración 31/12/216

Prorrogable

Datos de los signatarios

Ajuntament de Besalú

Ajuntament de Beuda

 

Documentos Conveni col.laboració per redacció memòria valorada per realitzar un camí verd

Projecte Pirineu de Ferro-Xarxa de municipis del ferro als Pirineus

Importe 807.0

Fecha de la firma 19-05-2016

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 19-05-2016

Duración 1 any

Prorrogable No

Datos de los signatarios Ajuntament de Campdevànol, Ajuntament de Ripoll, Ajuntament de Besalú, Ajuntament d'Alins, Ajuntament d'Alpens, Ajuntament d'Arles Sur Tech, el Sindicat Mixt del Canigó, la comunitat de Comunes Pays d'Auzat et du Vicdessos, i la comunitat de comunes de Pays de Foix

Documentos CV 11-2016 xarxa de ferro.pdf

Encàrrec al Consell Comarcal de la Garrotxa del Servei de Sistemes d'Informació i Administració electrònica

Fecha de la firma 26-01-2016

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 26-01-2016

Prorrogable

Datos de los signatarios Consell Comarcal de la Garrotxa/Ajuntament de Besalú

Documentos Conveni per a la prestació dels serveis que s'ofereixen des del servei de sistemes d'informació i d'administració electrònica del Consell Comarcal de la Garrotxa..pdf

Espectacle "Liceu a la fresca", projecció òpera "La bohème", de G. Puccini, que es representa al Gran Teatre del Liceu

Fecha de la firma 29-03-2016

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 29-03-2016

Prorrogable No

Datos de los signatarios Fundació del Gran Teatre Liceu/Ajuntament de Besalú

Documentos Conveni de col.laboracio cultural entre la Fundacio Gran Teatre del Liceu i l'Ajuntament.pdf

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de Besalú per al desenvolupament del Programa de Treball i Formació a la garrotxa 2015

Importe 1900.0

Fecha de la firma 17-12-2015

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 17-12-2015

Duración Des de la signatura fins al 15 de maig de 2016

Prorrogable No

Documentos Conveni marc de col·laboració entre el Consell comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de Besalú Programa de Treball i Formació a la Garrotxa 2015

Conveni de cooperació per al cofinançament dels serveis d'ensenyament, cultura i esports

Fecha de la firma 27-01-2016

Vigente

Fecha de inicio de vigencia 01-01-2016

Prorrogable

Documentos Conveni de cooperació per al cofinançament dels serveis d'ensenyament, cultura i esports

Conveni de col·laboració entre el Consell comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de Besalú, per a la gestió i execució de les accions municipals en l'àmbit del Projecte la Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat-Fase II