En este apartado encontrarás la descripción de los órganos de gobierno del ente, qué competencias tienen cada uno de ellos y quién forma parte de ellos.

L’Alcalde: L’alcalde és elegit pel Ple; dirigeix el govern i l’administració municipal i representa la corporació. Té diverses funcions executives i és el cap superior de tot el personal i de la policia local. Ensems a aquestes competències, li correspon entre altres: convocar i presidir les sessions dels òrgans municipals, desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat pel ple, sancionar les infraccions d’ordenances, contractar obres i serveis per sota del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, atorgar les llicències, etc. També li corresponen totes aquelles assignades al municipi i no atribuïdes a un altre òrgan.

El Ple: El Ple està integrat per tots els regidors. Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques. Entre altres funcions li correspon l’aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l’aprovació de reglaments i d’ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l’aprovació del pressupost, l’aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l’aprovació de projectes i la contractació d’obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc. El Ple de l’ajuntament celebrarà les sessions ordinàries amb una periodicitat trimestral. El dia de la celebració serà preferentment el quart dijous de cada trimestre a les 21:30 hores i, si fos festiu, l'anterior dijous feiner.

La Junta de Govern LocalLa Junta de Govern Local està integrada, com a màxim, per un terç de regidors designats lliurement per l’alcalde. Assisteix a l’alcalde, que la presideix, i té les funcions que li deleguen el Ple i l’alcalde. El dia de celebració serà el darrer dijous de cada mes a les 21:30, a la Sala de plens de l’Ajuntament, prèviament convocades a l’efecte, en cas de coincidir en festiu es celebrarà l'anterior dijous feiner. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.

Per Decret de l’Alcaldia  núm. 2019/156, de data 12 de juliol de 2019, l’Alcalde nomena membres de la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament els regidors i les regidores següents:

Sra. Maria Carme Culleré Llavoré

Sra. Maria Carme Piqué Farré

Sra. Maria Rosa Guasch Berengué

 

DELEGACIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN.

 1. En matèria de contractació i patrimoni: En relació amb els expedients de contractació i d’atorgament de concessions de qualsevol naturalesa, la competència originària de la qual correspongui al Ple de la Corporació:
  1. Aprovar els Estudis de Seguretat i Salut, la conformitat als Plans de Seguretat i Salut i els nomenaments de Director Tècnic de les obres i de Coordinador en matèria de seguretat i salut, en tots els expedients d’obres de competència del Ple.
  2. Acordar la modificació dels contractes o concessions, quan, aïllada o conjuntament, no impliqui una alteració del preu primitiu del contracte superior, per excés o per defecte, al 20%.
  3. Aprovar les recepcions i les devolucions de garanties.
  4.  Declarar les resolucions dels contractes o concessions, quan no es formuli oposició per part del contractista.
  5. Aprovar les revisions de preus dels contractes i concessions.
  6. La imposició de sancions als contractistes i concessionaris que no impliquin la resolució del contracte o concessió, sense perjudici del que disposa l’apartat 4 anterior.
  7.  Autoritzar la transmissió a tercers dels contractes i concessions.
  8. Alienar, gravar o cedir, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat municipal, sempre que el seu valor no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni sigui superior a 3.005.060,52 euros, en els supòsits de béns immobles o béns mobles declarats de valor històric o artístic, quan no estigui previst en el pressupost.
  9. Adquisició de bens i drets quan el seu valor sigui superior al 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost o a 3.005.060,52 euros.
  10. Aprovar inicialment i ordenar l’exposició pública de les propostes de modificació dels Plecs tipus de Clàusules Generals.
  11. Acceptar béns amb càrregues o gravàmens  onerosos.
  12. Acordar mutacions de domini públic per canvi de destí dels béns.
 2. En matèria de població : Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d’Habitants i resoldre les reclamacions que s’interposin en relació amb ell.
 3. En matèria de personal :
  1. Acordar la superació dels límits retributius a que fa referència l’article 327.2 del Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals de Catalunya.
  2. Rehabilitar als funcionaris de la Corporació.
  3. Autoritzar al personal l’exercici d’activitats de recerca de caràcter no permanent o d’assessorament per a supòsits concrets.
  4. Adoptar els acords relacionats amb les transferències de funcionaris a que fa referència l’article 301 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
  5. Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats.
 4. En matèria de planificació, economia i hisenda :
  1. Aquelles competències que es deleguin pel Ple en la Comissió de Govern per a cada exercici, a través de les Bases d’Execució del Pressupost.
  2. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits.
  3. Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.
  4. Dictar les normes pel seguiment i el desenvolupament de la comptabilitat financera i pressupostària de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms i societats mercantils dependents.
  5. La concertació d’operacions de tresoreria, quan l’import acumulat de operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior.
 5. En matèria d’obres, urbanisme, manteniment, serveis i medi ambient : Ordenar la demolició de les edificacions il·legals.
 6. En matèria processal:
  1. La declaració de nul·litat de ple dret i la revisió d’ofici, dels actes administratius dictats per l’Alcalde, directament o a través dels Regidors que ostentin delegacions, i per la Comissió de Govern.
  2. Acordar la declaració de lesivitat dels actes administratius dictats per l’Alcalde, directament o a través dels Regidors que ostentin delegacions, i per la Comissió de Govern.
  3. Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos judicials que, afectant directament o indirectament a aquest Ajuntament, es segueixin per o contra altres Administracions o particulars.
  4. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèria de competència plenària.
  5. L’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació, en qualitat d’acusador particular respecte d’infraccions penals que afectin als ciutadans de Belianes.
  6. Atorgar la representació de l’Ajuntament per l’exercici de tot tipus d’accions administratives i judicials.
  7. La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de qualsevol naturalesa, que s’interposin contra els acords dictats per la Comissió de Govern en ús de les atribucions delegades en virtut d’aquest acord.
 7. En matèria sancionadora: L’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple per a la imposició de sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en aquesta norma.

 

Els Tinents d’Alcalde: Els tinents d’alcalde substitueixen l’alcalde en cas d’absència, vacantia o malaltia.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2019/156 de data 12 de juliol de 2019, l’Alcalde nomena tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores que tot seguit es relacionen:

Sra. Maria Carme Piqué Farré, primera tinenta d’alcaldessa.

Sra. Maria Rosa Guasch Berengué, segona tinenta d’alcaldessa.

 

La Comissió Especial de Comptes: Aquesta Comissió estarà integrada per la representació proporcional dels diferents grups polítics que integren la corporació. Atès que només hi ha un grup polític. La composició serà la següent:

Alcaldessa:          Sra. Maria Carme Culleré Llavoré                                       Grup polític IxB - Acord Municipal

Vocals:                 Sra. Maria Carme Piqué Farré                                             Grup polític IxB - Acord Municipal

                             Sra. Elisabeth Navarro Matamoros                                     Grup polític IxB - Acord Municipal

                             Sra. Maria Rosa Guash Berengué                                        Grup polític IxB - Acord Municipal