Si consultas periódicamente este apartado, conocerás puntualmente los procesos de selección que abre esta institución. Sabrás, entre otros, los requisitos de acceso y las fechas durante las cuales se pueden presentar las candidaturas y cuándo se harán las pruebas para acceder.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registros cargados
Denominación Número de plazas Fecha de inicio Fecha final Expediente Sistema de selección Tipos de personal Grupo de titulación Otros requisitos Materias Estado Fecha de las pruebas Lugar de las pruebas Datos de las publicaciones Más información Documentos
Oficial 1a de la Brigada de manteniment 1 17-06-2021 31-07-2021 PER-2021-01 Concurs-oposició lliure Laboral fix Graduat escolar o equivalent Consultar les Bases aprovades per acord del Ple de l'Ajuntament de Bassella, de data 2 de juny de 2021, i publicades íntegrament en el BOP de Lleida núm. 116, de data 17 de juny de 2021. Obert 13-09-2021 Ajuntament de Bassella BOP de Lleida núm. 116 de data 17/06/2021

El termini de presentació de sol·licituds és fins el dia 15 de juliol de 2021 (inclòs).

19/07/2021: Publicació de la resolució per la qual, entre altres, es declara aprovada provisionalment la llista d'admesos i exclosos (amb els motius d'exclusió), es nomena els membres del Tribunal qualificador, i s'atorga un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al tauler d’edictes de la Corporació del present decret, dins del qual els aspirants podran formular les reclamacions adreçades a esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió o els que s’hagin produït per error o omissió (aquest termini finalitza el dia 2 d'agost de 2021, inclòs).

24/08/2021:Publicació de la resolució per la qual, entre altres, es declara aprovada definitivament la llista d'admesos i exclosos (amb els motius d'exclusió), i es convoquen les proves.

14/09/2021: Anunci resultat final del procés.

Annex1-DECLARAC_RESP_PER-2021-01.docx
Sol_licitud_proves selectives_PER-2021-01.docx
ANNEX_DECLARAC_RESP_MERITS_PER-2021-01.docx
BOP_116-17062021.pdf
DOGC núm. 8443 de data 25 de juny de 2021
Decret 76-2021_aprovació llista provisional d'admesos i exclosos
Decret 87-2021_aprovació llista definitiva d'admesos i exclosos, nomenament de Tribunal qualificador, i convocatòria de les provesi
Anunci resultat final del procés