En este apartado encontrarás los indicadores que reflejan la transparencia del ente.

Indicador del Síndic de Greuges

Anualment, el Síndic de Greuges publica un informe de transparència, accés a la informació pública i bon govern on avalua el nivell de transparència de les diferents administracions catalanes. Podeu veure'ls aquí.

 

Indicadors del mapa Infoparticipa

El mapa infoparticipa avalua la qualitat i la transparència dels diferents webs municipals mitjançant l'aplicació d'una sèrie d'indicadors, que us indiquem a continuació:

Qui son els representants polítics?                                           
1. Es dóna informació bàsica sobre l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
2. Es dóna informació bàsica sobre l'Alcaldessa: biografia i/o curriculum?
3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?
5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?     
7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics?
8. Es publiquen les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes?
9. Es publica l'agenda institucional de l'alcaldessa?
10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern?
11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l'oposició?
Com gestionen els recursos col·lectius?                                   
12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?
13. Es dóna informació sobre les competències i calendari de treball dels òrgans de govern?
14. Es publica l'organigrama polític complet amb noms i cognoms dels responsables i les seves funcions?
15. Es publiquen el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius? 
16. Es publiquen les convocatòries del Ple Municipal amb els ordres del dia previs a la seva celebració?
17. Es publiquen les actes del Ple Municipal?
18.  Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple?
19. Es publica el Pla de Govern?
20. Es publica la normativa municipal?
Com es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions,...? 
21. Es publica la normativa urbanística?
22. Es publiquen totes les resolucions judicials definitives de la institució?
23. Es publica el pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs i dels organismes i ens dependents, en cas que existeixin?
24. Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs?
25. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?
26. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d'endeutament?
27. Es publica la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i/o el compte general?
28.Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons categories?  
29. Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics en el seu cas, les seves funcions i el seu currículum?
30. Es publica l'oferta de treball de l'Ajuntament, el desenvolupamen dels concursos públics i els resultats? 
31. Es publica l'inventari general del patrimoni de l'Ajuntament.
32. Es publiquen tots el contractes formalitzats, majors i menos, amb tota la informació associada?
 Contractes majors
Contractes menors
33. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?
34. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?
35. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se'n derivin, si és el cas?
36.  Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, els anuncis així com els convenis i/o acords subscrits?
Quines eines ofereixen per a la participació ciutadana en el control democràtic?
37. Es publiquen notícies sobre les actuacions del día a día dels membres del govern relacionades amb la gestió?  
38. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres de l'oposició i/o els grups polítics relacionats amb el control de la gestió del govern?  
39. Es publica informació periodística sobre el desenvolupament del ple? 
40. Es dóna informació històrica sobre el municipi?    
41. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques i culturals? 
42. S'ofereix al web l'agenda d'activitats municipals i ciutadanes?  
43. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política?
Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?      
44. Es dóna informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte?   
45. S'ofereix a la web el directori d'entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d'interès?
46.  S'ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès local?
47. S'ofereix al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès local?
48. S'ofereixen al web les cartes de serveis i els compromisos davant la ciutadania?
49. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?
50. Es proporciona al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentats?
51. Es facilita el dret d'accés a la informació pública?
52. S'informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses referides a les sol·licituds de dret d'accés?

 

Estadístiques detallades de compliment dels ítems de transparència establerts i que avaluen la transparència municipal: