Si el ente tiene actualmente en marcha algún proceso participativo en que se permita la intervención de la ciudadanía, este es el lugar donde podrás conocer todos los detalles y de qué manera puedes opinar.

Anunci audiència neteja de solars i terrenys del tancament de solars, de la pavimentació i de rebaix de voreres

TANCAT

Anunci audiència prèvia modificació ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment dels bens de naturalesa urbana

TANCAT

Audiència prèvia Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per entrada de vehicles a traves de les voreres de via publica per aparcament, càrrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena

 

TANCAT

Consulta prèvia per a l'aprovació de l'Ordenança reguladora de de la neteja de solars i terrenys, del tancament de solars, de la pavimentació i del rebaix de voreres

TANCAT

Audiència projecte de la nova Ordenança 18 reguladora de l'IAE per adequar-la a normativa actual

TANCAT

Consulta prèvia aprovació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada de vehicles a traves de les voreres i les reserves de via publica per a aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena

TANCAT

Audiència prèvia projecte modificació Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per la utilització de les instal·lacions i materials municipals

TANCAT