¿No sabes cuándo se celebra la próxima sesión plenaria? Aquí te indicamos la fecha, el lugar, la hora y los puntos que se han incluido en el orden del día.

Ple 27-5-21

Fecha de inicio de la sesión 27-05-2021

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de plens

Tipos Ordinària

Ple 29-4-21

Fecha de inicio de la sesión 29-04-2021

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de plens

Tipos Ordinària

Comissió especial de comptes CEC 27-5-21

Fecha de inicio de la sesión 27-05-2021

Hora de inicio de la sesión 18:50

Lugar Sala de plens

Tipos Ordinària

Ple 25-02-21

Fecha de inicio de la sesión 25-02-2021

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de Plens

Tipos Ordinària

Ple 25-03-21

Fecha de inicio de la sesión 25-03-2021

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de Plens

Tipos Ordinària

Ple 28-01-21

Fecha de inicio de la sesión 28-01-2021

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de plens

Tipos Ordinària

Documentos Sessió 28 gener

Ple 19-01-21

Fecha de inicio de la sesión 19-01-2021

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de Plens

Tipos Extraordinària

Documentos Sessió 19 de gener

Ple 23-12-20

Fecha de inicio de la sesión 23-12-2020

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de Plens

Tipos Ordinària

Documentos Sessió 23 de desembre

Ple 26-11-20

Fecha de inicio de la sesión 26-11-2020

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de Plens

Documentos Decret Ple novembre Alió

Ple 29-10-20

Fecha de inicio de la sesión 29-10-2020

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de Plens

Tipos Ordinària

Documentos Decret Ple 29 octubre

Ple 01/10/2020

Fecha de inicio de la sesión 01-10-2020

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de Plens

Tipos Ordinària

Documentos Decret Ple octubre Alió

Ple 03/09/2020

Fecha de inicio de la sesión 03-09-2020

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de Plens

Tipos Ordinària

Documentos Decret Ple setembre Alió

Ple 30-7-20

Fecha de inicio de la sesión 30-07-2020

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de Plens

Tipos Ordinària

Documentos Decret Ple juliol Alió

Ple 25/6/2020

Fecha de inicio de la sesión 25-06-2020

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de plens

Tipos Ordinària

Documentos Decret convocatoria juny Alio.pdf

Ple 28-5-2020

Fecha de inicio de la sesión 28-05-2020

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de Plens

Tipos Ordinària

Orden del dia

DECRET


Convocatòria de 'Sessió ordinària de 28 de maig de 2020'
Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
President/a: Francesc Jofré Vallvé
Secretari/ària: Cristina Andreu Domingo
Dia: 28 de maig de 2020
Hora d'inici: 19:00
Lloc: SALA DE PLENS


Convocats
Sr. Josep Maria Pastor Pardo
Sra. Elena Aluja Moix
Sr. Jose Miguel Sorroche Galera
Sra. Gemma Plana Civit
Sra. Neus Ventura Batalla
Sr. Josep Mateu Perez

ORDRE DEL DIA


Secretaria
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària de 27 de febrer de 2020.
Decrets d'alcaldia

Alcaldia

2. Donar compte del decret d'alcaldia d'aprovació de la liquidació del
pressupost de l'exercici 2019
3. Aprovació, si escau, de la pròrroga del conveni de turisme amb el Consell
Comarcal de l'Alt Camp per l'any 2020.
4. Aprovació, si escau, de l'annex al conveni de cooperació del Pacte Camp de
Valls-Parc Industrial de l'Alt Camp per a l'exercici 2020
5. Aprovació, si escau, de la modificació del règim de dedicació dels regidors.
6. Aprovació, si escau de la moció de l'Ajuntament d'Alió de recolzament a la
caça i l'activitat ocellaire.
7. Informació d'alcaldia
8. Precs i preguntes

Règim de recursos:


Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia hàbil següent al que finalitzi la declaració de l’estat d’alarma,
independentment del temps transcorregut des de la data de la pràctica de la
notificació de la resolució.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del
dia hàbil següent al que finalitzi la declaració de l’estat d’alarma,
independentment del temps transcorregut des de la data de la pràctica de la
notificació de la resolució.

Ple 27/2/2020

Fecha de inicio de la sesión 27-02-2020

Hora de inicio de la sesión 19:00

Lugar Sala de Plens

Tipos Ordinària

Documentos Decret

Ple 30/1/2020

Fecha de inicio de la sesión 30-01-2020

Hora de inicio de la sesión 19:00 h

Lugar Ajuntament d'Alió

Tipos Ordinària

Documentos Decret convocatòria

Ple 28/11/2019

Fecha de inicio de la sesión 28-11-2019

Hora de inicio de la sesión 20:00

Lugar Sala de Plens

Tipos Ordinària

Orden del dia

DECRET

 

Convocatòria de 'Sessió ordinària de 28 de novembre de 2019'

 

Identificació de la sessió:

Òrgan: Ple

Sessió: Ordinària

President/a: Francesc Jofré Vallvé

Secretari/ària: Cristina Andreu Domingo

Dia: 28 de novembre de 2019

Hora d'inici: 20:00

Lloc: SALA DE PLENS

 

Convocats

 

  • Sr. Josep Maria Pastor Pardo
  • Sra. Elena Aluja Moix
  • Sr. Jose Miguel Sorroche Galera
  • Sra. Gemma Plana Civit
  • Sra. Neus Ventura Batalla
  • Sr. Josep Mateu Perez

 

ORDRE DEL DIA

 

Secretaria

 

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió extraordinària de 21 de novembre de 2019.

 

Decrets d'alcaldia

 

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 181 al núm. 210 de 2019

 

Alcaldia

 

3. Aprovació, si escau, de la modificació de l'hora de la celebració de les sessions plenàries.

 

4. Informació diversa

 

5. Precs i preguntes

 

Règim de recursos: Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu,en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.