Identificació

 

L'article 38 de la Llei 40/2015, d'1 d'Octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic defineix la seu electrònica com aquella adreça electrònica, disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat de les quals correspon a una Administració Pública, o bé a una o diversos organismes públics o entitats de Dret Públic en l'exercici de les seves competències.

 

La adreça oficial de aquesta Seu Electrònica està disponible en la adreça de Internet: https://www.seu-e.cat/ca/web/aldea/seu-electronica

 

A través d'aquesta Seu Electrònica es podran realitzar totes les actuacions, procediments i serveis competència d'aquesta administració i sotmesos a l'àmbit d'aplicació de la Llei 40/2015 d'1 d'Octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, amb subjecció als principis de transparència, publicitat, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.


 

Titularitat

 

La titularitat d'aquesta Seu Electrònica correspon a:

 

AJUNTAMENT DE L'ALDEA

Av. Catalunya, s/n

43896 L'Aldea

 

Aquesta administració és responsable, en la gestió i administració d'aquesta Seu Electrònica, de vetllar per la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pugui accedir-se a través de la mateixa.

 

Codis d'Identificació (DIR3)

 

El codi DIR3 de aquesta entitat és: L01439044

 

En el Directori Comú d'Unitats Orgàniques i Oficines (DIR3) pot consultar-se una relació actualitzada dels òrgans administratius i oficines de registre i atenció al ciutadà d'aquesta administració

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/descargas