Si consultas periódicamente este apartado, conocerás puntualmente los procesos de selección que abre esta institución. Sabrás, entre otros, los requisitos de acceso y las fechas durante las cuales se pueden presentar las candidaturas y cuándo se harán las pruebas para acceder.

Bases i convocatòria mitjançant concurs oposició lliure, per a la constitució d’una borsa de treball de guàrdies municipals. Núm. Exp. 2021/769.

 

La Junta de Govern Local celebrada en data 28 de maig de 2021 va aprovar les bases i la convocatòria, per procediment d’urgència, mitjançant concurs oposició lliure, per a la constitució d’una borsa de treball de guàrdies municipals per a l’Ajuntament de L’Aldea, funcionaris interins, amb grup de classificació Altres agrupacions professionals (AP d’ara endavant), per a cobrir temporalment futures necessitats de guàrdies municipals d’aquest Ajuntament.

 

A continuació és publiquen les bases del procés selectiu i el model de d'instància:

 

El termini per presentar la sol·licitud finalitzarà en 10 dies hàbils a comptar del dia següent de la publicació al DOGC.