Quina és l'estructura de l'administració i qui són els seus responsables? Coneix com s’organitza l'ens i la informació més rellevant sobre aquells que la dirigeixen.

Junta General de la XAL

El Ple de la Diputació de Barcelona assumirà les funcions de la Junta General de la societat, en la forma i amb les atribucions determinades pels presents estatuts, així com per les lleis que li siguin aplicables. 

 

Consell d’administració de la XAL

Consell d'Administració: La Societat estarà regida, administrada i representada pel Consell d'Administració, el qual exercirà totes aquelles facultats no reservades expressament a la Junta General i a la Gerència per la Llei o els Estatuts, i en especial ostentarà l'administració i representació, tant judicial com extrajudicial, amb les més àmplies facultats de gestió, administració i disposició, per a tota classe d'actes i contractes compresos a l'objecte social delimitat als Estatuts, de conformitat amb el disposat a la Llei de Societats de Capital.

Els actuals membres del Consell d'administració són:

  1. Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado
  2. Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil
  3. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
  4. Il·lma. Sra. Maria Neus Munté i Fernández
  5. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
  6. Sr. Joan Foguet i Ferrer
  7. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
  8. Sr. Lluís Moreno Campon
  9. Sr. Marc Melillas Esquirol

Conseller delegat de la XAL: En el Consell d'administració celebrat, en data 31 de març de 2022, va ser nomenat Conseller delegat el Sr. Marc Melillas Esquirol.

 

Gerència

La Junta General nomenarà un Gerent/a, que haurà de reunir les condicions legals. En l'acord de nomenament es farà constar la durada i retribució del càrrec i les seves atribucions, sens perjudici del que disposa l'article següent. La Junta General de la Xarxa Audiovisual Local, SL en sessió de data 29 de juliol de 2021, va nomenar el senyor Antoni Molons García, gerent de l'entitat.

 

Organigrama XAL 2021