Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla General d'Ordenació Urbana, que en defineix l'ordenació i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla General.

https://www.seu-e.cat/documents/2782002/6951148/I.06b+%E2%80%93+Afectacions+ac%C3%BAstiques+i+servituds+aeron%C3%A0utiques+aeroport+de+Girona/ff34d279-7999-4700-be99-1b4cf7c629da
||POUM|| ||MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS|| ||CATALEG MASIES||
||MAPA CAPACITAT ACUSTICA|| ||PROJECTES MUNICIPALS|| ||PLANS DERIVATS||
||PROJECTES REPARCEL·LACIÓ||

 

 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

El planejament urbanístic és el conjunt d’instruments tècnics i normatius que es redacten per ordenar el sòl i regular les condicions de la seva transformació o, en el seu cas, conservació. El planejament urbanístic municipal abasta el model d’ordenació per tot un municipi i també abasta l’ordenació de diferents àmbits, referits a unes àrees urbanes o a unes zones més concretes del municipi mitjançant el planejament derivat.

Planejament vigent

Planejament en tràmit:

Poum

· Què es el POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és una norma de vital importància que ordena urbanísticament el poble, en aquest cas el municipi de Vilobí d’Onyar.

El POUM estableix un seguit de regulacions, que de forma més o menys concreta, poden afectar a tots els veïns del municipi: ordenació d’espais públics (centres de salut, socials, escoles…), patrimoni arquitectònic, protecció del medi natural, espais lliures i zones verdes i mobilitat. Classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbanitzable o no urbanitzable i estableix les activitats que es poden dur a terme a cadascun d’ells.

Dins del POUM podem trobar diferents documents, d’entre els que destacaríem les normes urbanístiques, els plànols informatius, el catàleg de béns a protegir, l’agenda, l’avaluació econòmica de les actuacions…

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha iniciat la redacció del POUM, que donada la seva complexitat i la seva llarga durada s’aprofita per fomentar la participació dels seus vilatans durant tot el procés.

· En quina fase es troba la tramitació del POUM de Vilobí?

 1. Actes preparatoris

  La redacció d’un POUM és una tasca important per als habitants d’un poble perquè en major o en menor mesura ens pot afectar a tots. Per aquesta raó, des de l’Ajuntament hem pensat que era imprescindible la creació d’un pla de participació perquè entre tots puguem redactar el futur POUM del municipi de Vilobí d’Onyar. En el pla de participació trobem dos objectius fonamentals que són: garantir que el ciutadà estigui informat i que gràcies a estar-ho pugui aportar idees o opinions.

  En el pla també es defineixen dos òrgans que garanteixen que el procés es fa de forma correcta. Per una banda, el grup motor, format per cinc membres que vetllen per la màxima eficiència del procés i, per altra banda, el consell assessor urbanístic municipal (CAUM) format per entre 20-30 persones on s’hi interrelacionen els actors institucionals i la ciutadania.

  Per tal d’organitzar-ho, el procés compta amb quatre fases que s’aniran presentant a la població i amb una fase transversal de seguiment i avaluació per garantir tot el pla i el seu correcte desenvolupament.

  La voluntat de l’ajuntament és no separar els ciutadans segons el coneixement que tinguin de la matèria, ja que tothom qui ho vulgui ha de poder-hi participar, donar la seva opinió i tenir tota la informació necessària.

  Doncs, us animen a participar!

 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILOBÍ D’ONYAR – AVANÇ DE PLANEJAMENT
EDICTE APROVACIÓ
  EDICTE sobre aprovació de l’avanç de planejament del Pla d’Ordenació urbanística municipal (POUM)
MEMÒRIA
  Memòria Avanç Planejament
PLÀNOLS
  Índex Caixa Plànols
I. PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I ANÀLISI
I.01_SITUACIÓ I CONTEXT
  I.01.1- Emmarcament territorial
  I.01.2 - Estructura del municipi
  I.01.3 - Ortofotomapa del municipi
I.02_MARC FÍSIC I GEOGRÀFIC
  I.02.1 - Cartografia del municipi
  I.02.2a - Topogràfic ICC del nucli urbà
  I.02.2b - Topogràfic ICC del nucli urbà
  I.02.2c - Topogràfic ICC del nucli urbà
I.03_MARC PAISATGÍSTIC
  I.03. - Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines
I.04_MARC SOCIOECONÒMIC
  I.04.1 - Edificacions en el territori
  I.04.2a - Patrimoni municipal SNU
  I.04.2b - Patrimoni municipal SU
  I.04.3a – Inventari del patrimoni cultural i immoble de la Generalitat SNU
  I.04.3b – Inventari del patrimoni cultural i immoble de la Generalitat SU
  I.04.4 – Estructura de la propietat del sòl
I.05_PLANEJAMENT VIGENT
  I.05.1a - Planejament de rang superior. PTPCGi
  I.05.1b - Planejament de rang superior. PDUSUG
  I.05.2 - Classificació del sòl
  I.05.3 - Qualificació del sòl no urbanitzable
  I.05.4A - Qualificació del sòl urbà.
  I.05.4B - Qualificació del sòl urbà.
  I.05.4C - Qualificació del sòl urbà.
  I.05.4D - Qualificació del sòl urbà.
  I.05.4E - Qualificació del sòl urbà.
  I.05.4F - Qualificació del sòl urbà.
  I.05.4G - Qualificació del sòl urbà.
  I.05.4H- Qualificació del sòl urbà.
  I.05.4I - Qualificació del sòl urbà.
  I.05.4J - Qualificació del sòl urbà.
I.06_ XARXES URBANES
  I.06a – Xarxa de comunicacions
  I.06b – Afectacions acústiques i servituds aeronàutiques de l’aeroport de Girona
O. PLÀNOLS DE NOVA ORDENACIÓ
O.01_OBJECTIUS I ESTRATEGIES DEL POUM
  O.01.1 – Objectius i criteris específics
  O.01.2 – Objectius i criteris estratègics
O.02_ALTERNATIVES
  O.02.1 – Alternatives. Nucli de Vilobí
  O.02.2 – Alternatives. Nucli de Salitja
  O.02.3 – Alternatives. Nucli de Sant Dalmai
  O.02.4 – Alternatives. Urbanització Can Terrer i sector de Can Bells
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC
  Document Inicial Estratègic
ANNEX CARTOGRÀFIC
  Mapa 1: Mapa Topogràfic del municipi (A3)
  Mapa 2: Imatge aèria del municipi (A3)
  Mapa 3: Pendents i xarxa hidrològica (A3)
  Mapa 4: Usos i cobertes del sòl (A3)
  Mapa 5: Hàbitats interès comunitari (A3)
  Mapa 6: Espais naturals protegits (A3)
  Mapa 7: Sensibilitat ambiental del terme (A3)
  Mapa 8A: Alternatives nucli de Vilobí d’Onyar i Cal Ferrer Pagès (A1)
  Mapa 8B: Alternatives nucli de Sant Dalmai (A1)
  Mapa 8C: Alternatives nucli de Salitja (A1)
  Mapa 8D: Alternatives Urb. Can Terrer i Can Bels (A1)
  Mapa 9A: Alternatives i imatge aèria de Vilobí i Cal Ferrer Pagès (A1)
  Mapa 9B: Alternatives i imatge aèria de Sant Dalmai (A1)
  Mapa 9C: Alternatives i imatge aèria de Salitja (A1)
  Mapa 9D: Alteratives i imatge aèria Urb. Can Terrer i Can Bells (A1)
  Mapa 10A: Alternatives i sensibilitat ambiental de Vilobí i Cal Ferre Pagès (A1)
  Mapa 10B: Alternatives i sensibilitat ambiental Sant Dalmai (A1)
  Mapa 10C: Alternatives i sensibilitat ambiental Salitja (A1)
  Mapa 10D: Alternatives i sensibilitat ambiental Urb. Can Terrer i Can Bells (A1)
 
 

Modificació puntual de les NNSS relativa a la instal·lació d'ascensors i aparells elevadors

La modificació proposada pretén la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de Vilobí d'Onyar per introduir una Disposició Addicional al final de les Normes Normes Urbanístiques de les NNSS, per regular els casos que motiven la modificació puntual i la solució d'aquesta problemàtica.

Aprovat inicialment pel Ple en sessió ordinària de 26 de setemebre 2019 la "Modificació puntual de les NNSS de Vilobí d'Onyar relativa a la instal·lació d'ascensors i aparells elevadors"

Modificació puntual de les NNSS de planejament pel traçat de les noves canonades de gas natural

La modificació proposada pretén la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de Vilobí d'Onyar per tal d'incorporar els plànols de la xarxa de Gas existent en el municipi i les previsions de la nova extensió de xarxa per tal de donar servei als nuclis i activitats instal·lades en el municipi

 1. Modificació puntual de les NNSS
 2. Anunci BOP núm. 114 de 13 de juny de 2018, aprovació inicial
 3. Acord aprovació provisional de sessió de data 28 de gener de 2019
 4. Acord Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, aprovació definitiva
Aprovat inicialment pel Ple en sessió de 24 de maig de 2018, Modificació puntual de les NNSS de planejament pel traçat de les noves canonades de gas natural .

 

Modificació puntual de les NNSS de Vilobí d’Onyar en l'àmbit de la unitat d'actuació número 2 (UA 2)

 1. Modificació puntual de les NNSS
 2. Plànol de suspensió llicències
 3. Acord d’aprovació inicial de sessió de data 28 de març de 2019
 4. Anunci El Punt
 5. Anunci BOP núm. 71 de 10 d’abril de 2019, aprovació inicial

Catàleg de Masies

Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai


 

Aprovat en Ple en sessió de 23 de gener de 2020, el text refós del Pla Especial del Catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi de Vilobí d'Onyar, que comprèn els pobles de Vilobí d'Onyar, Salitja i Sant Dalmai

 

Aprovat en Ple en sessió de 28 de novembre de 2019, el text refós del Pla Especial del Catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi de Vilobí d'Onyar, que comprèn els pobles de Vilobí d'Onyar, Salitja i Sant Dalmai
 

 

El Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, parcialment modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i el seu Reglament (decret 305/2006 de 18 de juliol) (en endavant Llei d’Urbanisme) estableix que, per a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que calgui recuperar i preservar, per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials, cal que estiguin incloses en un catàleg específic de planejament urbanístic. Els efectes del catàleg de masies són globals: incideix en el model d’ordenació del municipi, concretant criteris sobre el foment de l’habitatge en les edificacions preexistents, evitant tant el despoblament com les noves ocupacions del sòl, conserva el paisatge; reforça l’activitat econòmica en el sòl no urbanitzable; i incideix en la sostenibilitat d’acord amb els principis de l’autonomia local. Les normes que inclouen aquest Pla Especial es troben estructurades en dos grans capítols. El primer identifica les regles generals del joc, defineix la naturalesa jurídica d’aquest document, com es tramita i com s’ha de revisar. El segon és més pròpiament l’àmbit normatiu del Pla en què es defineix què es pot fer i com s’ha de tramitar. Lògicament l’àmbit territorial del Pla no pot excedir els límits naturals i polítics del municipi de Vilobí d’Onyar ni tampoc pot superar el marc jurídic que li ve determinat bàsicament per l’aplicació dels articles 47, 48 i 50 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (parcialment modificats per la Llei 3/2012, de 22 de febrer) i dels articles corresponents del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006) i, més recentment, del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprovava el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. El catàleg inclou 368 masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, corresponents a 396 fitxes. S’entén per masia la construcció constituïda per un habitatge familiar i els seus annexos, vinculada a una explotació agropecuària i forestal. I per casa rural, la construcció d’habitatge com masoveria, cases de pagès i altres construccions tradicionals, pròpies del sòl no urbanitzable, amb habitatge familiar no vinculat a l’activitat agrícola ni a la ramadera, com són els molins, les bòviles, les instal·lacions preindustrials... El present Pla Especial, doncs, té per objecte identificar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques, social i/o mediambientals.

Aprovat inicialment pel Ple en sessió de 28 de gener de 2016, el projecte del Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai. Publicat al BOP núm. 40 de 29 de febrer de 2016, en El Punt de data 24 de febrer de 2016 i a la Web municipal
 
 1. Catàleg de Masies i Cases Rurals (Volum I).
 2. Catàleg de Masies i Cases Rurals (Volum II).
 3. Catàleg de Masies i Cases Rurals (Volum III-a).
 4. Catàleg de Masies i Cases Rurals (Volum III-b).
Aprovat provisionalment pel Ple en sessió de 28 de març de 2019, el projecte del Pla Especial del catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi de Vilobí d’Onyar, que compren els pobles de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai.
 
 1. Catàleg de Masies i Cases Rurals (Volum I).
 2. Catàleg de Masies i Cases Rurals (Volum II).
 3. Catàleg de Masies i Cases Rurals (Volum III).

Mapa de capacitat acústica

Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Vilobí d’Onyar

El Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Vilobí d’Onyar es va aprovar inicialment pel Ple de data 27 d’octubre de 2011, anunci publicat al D.O.G.C. núm. 6005 de data 15/11/2011 , al B.O.P. de Girona núm. 219 de data 16/11/2011, al tauler d’anuncis de la Corporació i a la web municipal. Aprovació definitiva del Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Vilobí d’Onyar mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 307/2011 el 29 de desembre de 2011

L’objectiu principal d’aquest projecte era l’elaboració del mapa de capacitat acústica del municipi de Vilobí d’Onyar, Sant Dalmai i Salitja, com a instrument per a la gestió ambiental del soroll, que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori. El mapa de capacitat acústica assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, per tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també s’hi incorporen els usos del sòl. La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, regula les mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i les vibracions, i estableix els mecanismes necessaris per fixar els objectius de qualitat acústica en el territori i per donar resposta a la problemàtica produïda per aquest tipus de contaminació. En aquest sentit, corresponia a l’ajuntament elaborar un mapa de capacitat acústica amb els nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi.

 1. Informe de l’oficina tècnica municipal.
 2. Memòria d’elaboració.
 3. Mapa acústic (nucli de Vilobí).
 4. Mapa acústic (nucli de Salitja).

Projectes Municipals

En aquest apartat podreu trobar els projectes municipals recents, tant els que ja estan executats com els que estan en tràmit, per tal de facilitar la informació i la participació dels ciutadans als projectes que estem duent a terme.

En curs

Aprovats definitivament: 


Plans Derivats

En curs


Projectes de reparcel·lació

En curs