En data 22 de novembre del 2018, el Ple de l'Ajuntament, va resoldre les al·legacions presentades a l'aprovació inicial de l'Inventari Municipal de Camins i va aprovar aquest definitivament.

Els camins rurals són una part de la xarxa viària que satisfà funcions socials i econòmiques d’especial interès en l’àmbit local. A les funcions tradicionals - veïnals, agrícoles, pecuàries - s’hi han afegit modernament d’altres, com ara la gestió del medi ambient, la vigilància i la protecció civil, el lleure o el turisme. La importància de disposar d’aquest document rau, apart de complir amb el manament de la Llei municipal i de règim local de l’any 2003, en que tots tinguem clar, administrats i administració, quins camins són públics i quins no, per tal de fer-ne el manteniment i promoure’n la seva protecció. 

L’inventari de camins ha donat com a resultat la classificació de 77 vials o camins diferenciats de titularitat municipal, amb una longitud total de 101,4 km, i 3 camins o itineraris addicionals establerts sobre terrenys de propietat privada amb drets d’ús conveniats a favor de l’Ajuntament de Vilobí, amb una longitud total de 3,95 Km.