Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Ordenances municipals fiscals
1. Impost sobre béns immobles (modificada 2021)
2. Impost sobre activitats econòmiques (modificada 2020)
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (modificada 2020)
4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (modificada 2020)
5. Impost sobre increment valor terrenys urbans (modificada 2020)
6. Taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans (modificada 2021)
7. Taxa de clavegueram
8. Taxa de cementiris municipals
9. Taxa per a llicències ambientals
10. Taxa per a serveis urbanístics (modificada 2020)
11. Taxa per a la llicència d’autotaxis
12. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
13. Reguladora de taxes sobre utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
14. Taxa per a l’assistència i estada a la llar d’infants (modificada 2020)
15. Taxa per al subministrament d’aigua
16. Taxa per a la utilització d’instal·lacions esportives i locals municipals (modificada 2020)
17. Taxa per a l’expedició de documents i activitats (modificada 2020)
18. Taxa per a usos excepcionals dels camins i vies rurals
19. Reglamentació general dels preus públics (modificada 2021)
20. Contribucions especials
21. Gestió i recaptació
22. Taxa per la realització de les següents activitats, afectes a la circulació viària: trasllat de vehicles al dipòsit municipal i permanència de vehicles en dit dipòsit (modificada 2020)
23. Taxa reguladora del servei de recollida d'animals domèstics i estança, manutenció i tractament en establiments adients (NOVA 2021)

 

Darrera modificació ordenances fiscals: gener 2021