Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Ordenances municipals fiscals
1. Impost sobre béns immobles
2. Impost sobre activitats econòmiques
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
5. Impost sobre increment valor terrenys urbans
6. Taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans
7. Taxa de clavegueram
8. Taxa de cementiris municipals
9. Taxa per a llicències ambientals
10. Taxa per a serveis urbanístics
11. Taxa per a la llicència d’autotaxis
12. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
13. Reguladora de taxes sobre utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
14. Taxa per a l’assistència i estada a la llar d’infants
15. Taxa per al subministrament d’aigua
16. Taxa per a la utilització d’instal·lacions esportives i locals municipals
17. Taxa per a l’expedició de documents i activitats
18. Taxa per a usos excepcionals dels camins i vies rurals
19. Reglamentació general dels preus públics
20. Contribucions especials
21. Gestió i recaptació
22. Taxa per la realització de les següents activitats, afectes a la circulació viària: trasllat de vehicles al dipòsit municipal i permanència de vehicles en dit dipòsit 

 

Darrera modificació ordenances fiscals: març 2020