En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Aquí podreu consultar els òrgans de govern, la seva composició i les seves atribucions:

L’Alcaldessa

El Ple municipal

La Junta de Govern Local