Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

Són competències municipals aquells àmbits materials (per exemple urbanisme, cultura, etc...) en els quals la legislació autonòmica o estatal ha de garantir capacitat d’actuació als Ajuntaments.

 

Legislació a nivell Estatal:

Les competències (pròpies) municipals de l'Ajuntament estan establertes en l’article 25 de la Llei de Bases de Règim Local 7/1985, i en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

En el marc de les competències municipals, la normativa de règim local estableix, concretament en l’article 26 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, els anomenats serveis de prestació obligatòria; és a dir serveis que els ajuntaments han de prestar necessàriament.

 

Legislació a nivell autonòmic:

Recollida en el Text refós de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003.

Apareixen també competències dels governs locals a l'article 84.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.

 

I si voleu consultar l'organització competencial de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per àrees, cliqueu aquí