Els recursos públics de l'ens es destinen a les finalitats previstes al Pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú publica els seus comptes a la Plataforma del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, que són dos òrgans de fiscalització externs dels comptes i de la gestió econòmica del sector públic

Plataforma del Tribunal de comptes

Sindicatura de Comptes