Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
41 conjunts de dades trobats
Categoria: Sector Públic
27/09/2023

Publicació de les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball (l’anunci de convocatòria del procés de selecció /provisió, les bases de la convocatòria, els anuncis oficials al Butlletí oficial de la província i/o al Di... Mostra més

27/09/2023

D'acord a la normativa vigent, la ciutadania té dret a comprovar o conèixer si la persona que l'atén en una administració pública és un funcionari habilitat. Les dades mostrades permeten veure el personal habilitat a tal efecte per part de l’ens, i que s’ha inscrit al Registre de funcio... Mostra més

27/09/2023

Es publica la informació detallada del registre de convenis de col·laboració i cooperació, que té com a funció:

• Publicitar els convenis i acords subscrits per la Generalitat de Catalunya amb l'Estat, altres comunitats autònomes, òrgans constitucionals o estatutaris, ens públics... Mostra més

27/09/2023

Publicació de les dades dels resultats de les convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball.

27/09/2023

Informació relativa a l’organització institucional (ple, junta de govern local, alcalde, regidors, tinent d’alcalde, etc.), d’acord amb la normativa de règim local i la que la pròpia corporació hagi definit a través dels acords de Ple i els decret de l’alcaldia, que conformen el “cartip... Mostra més

27/09/2023

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

27/09/2023

Conjunt de dades que mostra la relació d’organismes que conformen l'ens, amb indicació de la tipologia d'ens i el tipus de relació resultant.

27/09/2023

Conjunt de dades que mostra la relació dels organismes dels que forma part l’ens, com ara mancomunitats. consorcis, associacions, fundacions, etc.

27/09/2023

Aquest conjunt de dades disposa de la informació general sobre ens els locals disponible a la font MUNICAT del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

27/09/2023

Conjunt de dades que recullen l'estat de l'administració electrònica (a nivell d'ús de mitjans electrònics), la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern. Les dades són recollides anualment mitjançant treball de camp que realitza el Consorci AOC.