Registre de convenis de col·laboració i cooperació

Sector Públic
27/09/2023

Es publica la informació detallada del registre de convenis de col·laboració i cooperació, que té com a funció:

• Publicitar els convenis i acords subscrits per la Generalitat de Catalunya amb l'Estat, altres comunitats autònomes, òrgans constitucionals o estatutaris, ens públics d'altres estats o organismes internacionals, administracions locals, universitats públiques, col·legis professionals o corporacions de dret públic, i persones físiques o jurídiques privades i els encàrrecs de gestió subscrits per la Generalitat de Catalunya.

• Emetre informes en relació amb els protocols, convenis i acords que signa el Govern, l’Administració i el sector públic de la Generalitat de Catalunya prèviament a la signatura

• Publicitar els convenis i encàrrecs de gestió subscrits per l’Administració local a Catalunya.

Concretament al conjunt de dades es pot consultar la informació relativa als convenis i encàrrecs de gestió subscrits pels subjectes obligats a partir de l’1 de juliol de 2015 en aplicació de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Distribucions

Informació Addicional

Font
https://presidencia.gencat.cat/
Responsable dades funcionals (RDF)
Consorci AOC
Correu de contacte (RDF)
dadesobertes@aoc.cat
Tipus Actor
-
Subtipus Actor
Conjunt de dades multiens
Data publicació
27/05/2022
Darrera actualització
27/09/2023
Freqüència actualització
90 dies
Llicència
Creative Commons CCZero
Àmbit de transparència

Contractes, convenis i subvencions

City Anatomy
-