Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Versió ord. Concepte

ORDENANCES REGULADORES I REGLAMENTS

(Versió 30/03/22) Reglament del cementiri
(Versió 26/02/21) Bases reguladores de l'ús de les targetes T-Jove, T-Esport i T-Verda de l'Ajuntament de Vilanova del Vallès
(Versió 07/12/20) Ordenança general de subvencions.

(Versió 01/01/22)

Prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa a un servei municipal (Escola bressol)
(Versió 13/05/19) Reglament del servei de Centre de Dia de Cal Trempat
(Versió 20/03/18) Bases que han de regir la concessió de premis als/les estudiants del municipi que obtinguin qualificacions excel·lents a la finalització del curs escolar
(Versió 20/03/18) Codi ètic dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Vilanova del Vallès
(Versió 20/03/18) Reglament de Participació Ciutadana.

(Versió 02/12/21)

Ordenança de convivència i via pública.
(Versió 30/07/20) Ordenança reguladora de la tinença d'animals.
(Versió 01/01/18) Ordenança reguladora dels patrocinis.
(Versió 18/10/17) Ordenança Municipal reguladora del soroll i les vibracions així com el Mapa de capacitat acústica.
(Versió 31/07/17) Bases reguladores del procés a seguir per a la consulta als propietaris de Can Rabassa sobre les obres a realitzar.
(Versió 05/04/17) Ordenança reguladora de la instal.lació d'antenes parabòliques.
(versió 28/01/21) Reglament Orgànic Municipal - ROM.
(Versió 28/01/16) Reglament regulador del Servei públic de la biblioteca Contravent de Vilanova del Vallès.
(Versió 10/04/19)

Ordenança reguladora de l’ocupació de terrenys mitjançant tanques en sòl no urbanitzable.

(Versió 01/01/14) Fraccionament de deutes amb l'Ajuntament.
(Versió 02/12/13) Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària de Vilanova del Vallès.
(Versió 27/08/12) Ordenança municipal per l’estalvi d’aigua a Vilanova del Vallès.
(Versió 27/02/12) Règim intern de la sala de Cal Trempat.
(Versió 30/07/20) Ordenança de circulació.
(Versió 19/07/10) Reglament per a la determinació dels casos d’emergència personal i d’emergència local    susceptibles de ser allotjats en els establiments que ofereixen pernoctació al municipi de Vilanova del Vallès.
(Versió 15/03/10) Ordenança reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l’àmbit territorial de Vilanova del Vallès.
(Versió 21/11/07) Consell escolar.
(Versió 27/09/04) Participació dels regidors i grups polítics municipals en els organs d'informació i difusió municipal.
(Versió 23/09/03) Síndic Municipal de Greuges.