Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

El Ple de la Corporació és un òrgan col·legiat necessari, integrat per l'alcaldessa i els regidors i regidores de l'Ajuntament, en total 13 membres. Les sessions del ple se celebren, en sessió ordinària, al Saló de sessions de la Casa de la Vila, el tercer dimecres dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a les 20 h. Si el dia assenyalat fos inhàbil, la sessió s’ajornaria al següent dia hàbil. Es poden dur a terme les sessions extraordinàries que calguin.
Entre altres funcions, li correspon l’aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l’aprovació de reglaments i d’ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l’aprovació del pressupost, l’aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l’aprovació de projectes i la contractació d’obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc.
Les sessions plenàries són públiques.

L'Alcaldessa, Consol Cantenys i Arbolí és la presidenta de la corporació i té les competències que estableix la normativa aplicable. Pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local, sense perjudici de les delegacions especials que pugui dur a terme a favor de qualsevol regidor o regidora.  


La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari que, sota la presidència de l’alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius. Aquests membres són nomenats i separats lliurement per l'Alcaldessa.
La Junta de Govern Local assisteix a l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions, i executa les atribucions que l'Alcaldia o el Ple, de forma expressa li deleguin i les que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.
Formen la Junta de Govern Local els següents membres, amb les següents atribucions:

Sr. Francesc Gaspar Lopez (Primer Tinent d’Alcalde):
-La gestió de l’àrea d’hisenda i els serveis econòmics, promoció econòmica i de cultura.
Sra. Marisa Resta i Buxeda (Segona Tinent d’Alcalde):
- La gestió de l’àrea de benestar social i salut i d’educació.
Sr. Francisco Javier Marin Estany (Tercer Tinent d’Alcalde):
-La gestió de l’àrea de serveis relatius a la via pública i de festes populars,
Sr. José Javier García Rodríguez (Regidor)
-La gestió de l’àrea de medi ambient, de conservació, manteniment i millora del
patrimoni municipal i de seguretat ciutadana i protecció civil.
Sr. César González Crespo (Regidor)
- La gestió de l’àrea d’esports, de comunicació municipal, de noves tecnologies i de
joventut.

Les Tinences d'Alcaldia són òrgans unipersonals de caràcter necessari, els quals són designats per l'Alcaldessa entre els membres de la Junta de Govern Local.  Actualment hi ha tres tinents d'alcalde, Francesc Gaspar López, Marisa Resta Buxeda i Francisco J. Marín Estany que substitueixen l'Alcaldessa per ordre d’esment en els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat.


Les Comissions Informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu.
Tenen per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a decisió del Ple de la Corporació. Tanmateix podran informar sobre aquells assumptes que la Junta de Govern Local o l’Alcaldia consideri convenient sotmetre a la seva consideració.


L’Ajuntament de Vilafant té constituïdes tres Comissions informatives, composades per les persones que s’indiquen:
      1.- Comissió Informativa d’Urbanisme i de Medi Ambient:
      .-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
progrés: Sr. Francisco Javier Marín Estany  i Sr. José Javier García Rodríguez.
      .-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment
d’Esquerres per Vilafant-Acord Municipal: Sr. Sergi Palomeras Ferran
      .-Pel grup municipal de Convergència i Unió:  Sra. Montserrat Ricart i Solé.
      .-Pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya: Sr. José Francisco Parra
Gallardo.

      2.- Comissió informativa d’Economia i Hisenda:
      .-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
progrés: Sr. Francesc Gaspar López i Sr. César González Crespo.
      .-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment
d’Esquerres per Vilafant-Acord Municipal: Sra. Anna Pastoret i Martín.
      .-Pel grup municipal de Convergència i Unió:  Sr. Cristian Ceballos i López.
      .-Pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya: Sr. José Francisco Parra
Gallardo.

      3.- Comissió informativa d’Atenció a les persones:
      .-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
progrés: Sra. Marisa Resta Buxeda i Sr. César González Crespo.
      .-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment
d’Esquerres per Vilafant-Acord Municipal: Sra. Maria Vidal i Hurtós.
      .-Pel grup municipal de Convergència i Unió:  Sra. Roser Sendra i Grau.
      .-Pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya: Sr. José Francisco Parra
Gallardo.

Les Comissions Informatives es reuneixin el divendres anterior a la celebració del Ple ordinari, a partir de les 13 hores, i, en el supòsit d’un Ple extraordinari, amb una antelació mínima de tres dies hàbils a la seva celebració, excepte els urgents.
    
La Comissió especial de comptes correspon a l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.
Els membres integrants de la Comissió Especial de Comptes, en representació dels diferents grups municipals, són els següents regidors:

- Presideix la Comissió Especial de Comptes, l’Alcaldessa de la Corporació o persona en qui delegui.
- Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de progrés: Sr. Francesc Gaspar López.
-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres per Vilafant-Acord Municipal: Sra. Anna Pastoret i Martín.
-Pel grup municipal de Convergència i Unió:  Sr. Cristian Ceballos i López.
-Pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya: Sr. José Francisco Parra Gallardo.


Més informació:

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya (enllaç extern).