En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

EL PLE:

És l’òrgan que representa la sobirania popular dels vilafantencs i vilafantenques. Integrat per l'alcaldessa i els regidors i regidores de l'Ajuntament en representació dels partits polítics, en total 13 membres. Les sessions del ple se celebren, en sessió ordinària, al Saló de sessions de la Casa de la Vila, el tercer dimecres dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a les 20 h. Si el dia assenyalat fos inhàbil, la sessió s’ajornaria al següent dia hàbil. Es poden dur a terme les sessions extraordinàries que calguin.

La retribució dels regidors/es per assistència és de 100€.

Entre altres funcions, li correspon l’aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l’aprovació de reglaments i d’ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l’aprovació del pressupost, l’aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l’aprovació de projectes i la contractació d’obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc. Les sessions plenàries són públiques.

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Roser Sendra i Grau

Roser Sendra i Grau

Grup Municipal de Junts per Vilafant

Veure fitxa
Foto Consol Cantenys i Arbolí

Consol Cantenys i Arbolí

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Sergi Palomeras i Ferran

Sergi Palomeras i Ferran

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Foto Rebeca López i Losada

Rebeca López i Losada

Grup Municipal de Ciutadans

Veure fitxa
Foto Montserrat De La Llave i Alegrí

Montserrat De La Llave i Alegrí

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Maria Vidal i Hurtós

Maria Vidal i Hurtós

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Foto Serafí Pérez i Sánchez

Serafí Pérez i Sánchez

Grup Municipal de Ciutadans

Veure fitxa
Foto Francisco Javier Marín i Estany

Francisco Javier Marín i Estany

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Albert Serrats i Juanola

Albert Serrats i Juanola

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Foto José Javier García i Rodríguez

José Javier García i Rodríguez

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Anna Pastoret i Martín

Anna Pastoret i Martín

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Foto César González i Crespo

César González i Crespo

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Rafel Renart i Espinosa

Rafel Renart i Espinosa

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Funcions:

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:

És l’òrgan municipal que col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política de l’alcaldessa. És presidida per la mateixa alcaldessa i està integrada per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius. Aquests membres són nomenats i separats lliurement per l'Alcaldessa.

La retribució dels regidors/es per assistència a la Junta de Govern és de 80€.

La Junta de Govern Local assisteix a l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions, i executa les atribucions que l'Alcaldia o el Ple, de forma expressa li deleguin i les que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Consol Cantenys i Arbolí

Consol Cantenys i Arbolí

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Montserrat De La Llave i Alegrí

Montserrat De La Llave i Alegrí

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Francisco Javier Marín i Estany

Francisco Javier Marín i Estany

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto José Javier García i Rodríguez

José Javier García i Rodríguez

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto César González i Crespo

César González i Crespo

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Funcions:

LES COMISSIONS INFORMATIVES ORDINÀRIES:

Són òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu.Tenen per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a decisió del Ple de la Corporació. Tanmateix podran informar sobre aquells assumptes que la Junta de Govern Local o l’Alcaldia consideri convenient sotmetre a la seva consideració.

La retribució dels regidors/es per assistència a les Comissions Informatives Ordinàries és de 70€.

L’Ajuntament de Vilafant té constituïdes tres Comissions informatives permanents, composades per les persones que s’indiquen:

 

      1.- Comissió Informativa d’Urbanisme i de Medi Ambient:     

.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura deProgrésSr. Francisco Javier Marín i Estany  i Sr. José Javier García iRodríguez.     

.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal: Sr. Sergi Palomeras i Ferran i Sr. Albert Serrat i Juanola.     

.-Pel grup municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadania:  Sr. Serafín Pérez i Sánchez.     

.-Pel grup municipal de Junts per VilafantSra. Roser Sendra i Grau.

 

      2.- Comissió informativa d’Economia i Hisenda:     

.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura deProgrésSra. Montserrat de la Llave i Alegrí, i Sr. Francisco Javier Marin i Estany.     

.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Acord MunicipalSr. Sergi Palomeras i Ferran, i Sra. Anna Pastoret i Martín.     

.-Pel grup municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadania:  Sr. Serafín Pérez i Sánchez.     

.-Pel grup municipal de Junts per VilafantSra. Roser Sendra i Grau

 

      3.- Comissió informativa d’Atenció a les persones:     

.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura deProgrésSra. Montserrat de la Llave i Alegrí, i Sr. César González i Crespo.     

.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya Acord MunicipalSra. Maria Vidal i Hurtós, i Sr. Rafel Renart i Espinosa.     

.-Pel grup municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadania:  Sra. Rebeca López i Losada.     

.-Pel grup municipal del Junts per VilafantSra. Roser Sendra i Grau.

 

Les Comissions Informatives es reuneixin el divendres anterior a la celebració del Ple ordinaria partir de les 13 hores, i, en el supòsit d’un Ple extraordinari, amb una antelació mínima de tres dies hàbils a la seva celebració, excepte els urgents.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Roser Sendra i Grau

Roser Sendra i Grau

Grup Municipal de Junts per Vilafant

Veure fitxa
Foto Consol Cantenys i Arbolí

Consol Cantenys i Arbolí

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Sergi Palomeras i Ferran

Sergi Palomeras i Ferran

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Foto Rebeca López i Losada

Rebeca López i Losada

Grup Municipal de Ciutadans

Veure fitxa
Foto Montserrat De La Llave i Alegrí

Montserrat De La Llave i Alegrí

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Maria Vidal i Hurtós

Maria Vidal i Hurtós

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Foto Serafí Pérez i Sánchez

Serafí Pérez i Sánchez

Grup Municipal de Ciutadans

Veure fitxa
Foto Francisco Javier Marín i Estany

Francisco Javier Marín i Estany

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Albert Serrats i Juanola

Albert Serrats i Juanola

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Foto José Javier García i Rodríguez

José Javier García i Rodríguez

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Anna Pastoret i Martín

Anna Pastoret i Martín

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Foto César González i Crespo

César González i Crespo

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Rafel Renart i Espinosa

Rafel Renart i Espinosa

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Funcions:

ELS CONSELLS MUNICIPALS:

 

Els Consells de participació són espais estables de participació territorial o sectorial, que tenen la funció principal de debatre, informar i valorar iniciatives municipals relatives al sector que afecti al Consell, i també proposar a l'Ajuntament iniciatives pròpies.

 

1.- Consell Escolar Municipal:

.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de

Progrés: Sra. Montserrat De La Llave i Alegrí.

.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal: Sra. Maria Vidal i

Hurtós.

.-Pel grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadania de Vilafant: Sra. Rebeca López i Losada

.-Pel grup municipal de Junts per Vilafant: Sra. Roser Sendra i Grau.

 

2.- Consell assessor de Ràdio Vilafant:

.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de

ProgrésSr. César González i Crespo.

.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal: Sr. Sergi Palomeras i Ferran.

.-Pel grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadania de Vilafant: Sr. Serafín Pérez i Sánchez

.-Pel grup municipal de Junts per Vilafant: Sra. Roser Sendra i Grau.

 

 

LES MESES:

 

Les Meses són espais de participació similars als Consells Municipals, però no tenen un reglament propi que estableixi els seus membres o estructura. El seu funcionament pot ser més informatiu, deliberatiu o operatiu, en funció del tema que tractin.

1.- Mesa de coordinació de seguretat de Vilafant:

.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de

ProgrésSra. Montserrat De La Llave i Alegrí.

.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord MunicipalSr. Rafel Renart i

Espinosa.

.-Pel grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadania de Vilafant: Sr. Serafín Pérez i Sánchez.

.-Pel grup municipal de Junts per VilafantSra. Roser Sendra i Grau.

 

Les retribucions dels regidors per assistència a les Meses és de 70€.

 

 

LES COMISSIONS DE TREBALL:

 

1.- Comissió de treball per a la millora de la transparència municipal i la

participació ciutadana:

.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de

ProgrésSr. César González i Crespo.

.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord MunicipalSra. Anna Pastoret i Martín.

.-Pel grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadania de Vilafant: Sr. Serafín Pérez i Sánchez.

.-Pel grup municipal de Junts per VilafantSra. Roser Sendra i Grau.

 

Les retribucions dels regidors per assistència a les Comissions de Treball és de 60€.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Roser Sendra i Grau

Roser Sendra i Grau

Grup Municipal de Junts per Vilafant

Veure fitxa
Foto Consol Cantenys i Arbolí

Consol Cantenys i Arbolí

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Sergi Palomeras i Ferran

Sergi Palomeras i Ferran

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Foto Rebeca López i Losada

Rebeca López i Losada

Grup Municipal de Ciutadans

Veure fitxa
Foto Montserrat De La Llave i Alegrí

Montserrat De La Llave i Alegrí

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Maria Vidal i Hurtós

Maria Vidal i Hurtós

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Foto Serafí Pérez i Sánchez

Serafí Pérez i Sánchez

Grup Municipal de Ciutadans

Veure fitxa
Foto Anna Pastoret i Martín

Anna Pastoret i Martín

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Foto César González i Crespo

César González i Crespo

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Rafel Renart i Espinosa

Rafel Renart i Espinosa

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Funcions:

LES COMISSIONS INFORMATIVES ESPECIALS:

Les Comissions Informatives tindran per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes relacionats amb l’objectiu per al qual han estat creades. Estaran presidides per l’Alcaldessa, que podrà delegar la presidència en qualsevol membre de la Corporació. 

Les restribucions per assistència dels regidors/es a les Comissions Informatives Especials és de 70€.

Es composaran de les següents persones:

1.- Comissió d’habitatge de Vilafant:

.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de

Progrés: Sr. Xavi García i Rodríguez.

.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal: Sr. Albert Serrats

i Juanola.

.-Pel grup municipal de Ciutadans- Partido de la Ciudadania de Vilafant: Sra. Rebeca López i Losada.

.-Pel grup municipal de Junts per Vilafant: Sra. Roser Sendra i Grau.

 

2.- Comissió de seguiment de la deixalleria municipal:

.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de

ProgrésSr. Xavi García i Rodríguez.

.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal: Sr. Rafel Renart i

Espinosa.

.-Pel grup municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadania de Vilafant: Sr. Serafín Pérez i Sánchez.

.-Pel grup municipal de Junts per Vilafant: Sra. Roser Sendra i Grau.

 

3.- Comissió de seguiment del servei de la Llar d’infants:

.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de

ProgrésSr. Francisco Javier Marin i Estany.

.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal: Sra. Maria Vidal i

Hurtós.

.-Pel grup municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadania de Vilafant: Sra. Rebeca López i Losada.

.-Pel grup municipal de Junts per Vilafant: Sra. Roser Sendra i Grau.

 

4.- Comissió de seguiment de la gestió del pavelló i piscines municipals:

.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de

Progrés: Sr. César González i Crespo.

.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal: Sr. Sergi Palomeras i Ferran.

.-Pel grup municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadania de Vilafant: Sra. Rebeca López i Losada.

.-Pel grup municipal de Junts per Vilafant: Sra. Roser Sendra i Grau.

 

5.- Comissió de seguiment de l’elaboració del POUM de Vilafant:

.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de

Progrés: Sr. Xavi García i Rodríguez.

.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal: Sr. Albert Serrats i Juanola.

.-Pel grup municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadania de Vilafant: Sr. Serafín Pérez i Sánchez.

.-Pel grup municipal de Junts per Vilafant: Sra. Roser Sendra i Grau.

 

6.- Comissió per a la igualtat de gènere:

.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de

Progrés: Sra. Montserrat De La Llave i Alegrí.

.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal: Sra. Anna Pastoret i Martín.

.-Pel grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadania de Vilafant: Sra. Rebeca López i Losada.

.-Pel grup municipal de Junts per Vilafant: Sra. Roser Sendra i Grau.

 

7.- Comissió del Nomenclàtor de Vilafant:

.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de

ProgrésSr. Xavi García i Rodróguez.

.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord MunicipalSra. Maria Vidal i Hurtós.

.-Pel grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadania de Vilafant: Sr. Serafín Pérez i Sánchez.

.-Pel grup municipal de Junts per VilafantSra. Roser Sendra i Grau.

 

Les Comissions Informatives especials es reuniran per primera vegada en el termini màxim de tres mesos des de la seva data de creació i en el transcurs d’aquesta primera sessió acordarà la periodicitat de les seves reunions.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Roser Sendra i Grau

Roser Sendra i Grau

Grup Municipal de Junts per Vilafant

Veure fitxa
Foto Consol Cantenys i Arbolí

Consol Cantenys i Arbolí

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Sergi Palomeras i Ferran

Sergi Palomeras i Ferran

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Foto Rebeca López i Losada

Rebeca López i Losada

Grup Municipal de Ciutadans

Veure fitxa
Foto Montserrat De La Llave i Alegrí

Montserrat De La Llave i Alegrí

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Maria Vidal i Hurtós

Maria Vidal i Hurtós

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Foto Serafí Pérez i Sánchez

Serafí Pérez i Sánchez

Grup Municipal de Ciutadans

Veure fitxa
Foto Francisco Javier Marín i Estany

Francisco Javier Marín i Estany

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Albert Serrats i Juanola

Albert Serrats i Juanola

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Foto José Javier García i Rodríguez

José Javier García i Rodríguez

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Anna Pastoret i Martín

Anna Pastoret i Martín

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Foto César González i Crespo

César González i Crespo

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Rafel Renart i Espinosa

Rafel Renart i Espinosa

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Funcions:

LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:

 

Es tracta d’una Comissió Informativa. Correspon a l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió. Els comptes anuals s'han de sotmetre abans de l'1 de juny a informe de la comissió especial de comptes de l'entitat local.

Les restribucions per assistència dels regidors/es a la Comissió de Comptes és de 70€.

Els membres integrants de la Comissió Especial de Comptes, en representació dels diferents grups municipals, són els següents regidors:

 

- Presideix la Comissió Especial de Comptes, l’Alcaldessa de la Corporació o persona en qui delegui.

.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de

Progrés: Sr. Francisco Javier Marín i Estany.

.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal: Sra. Anna Pastoret i Martin.

.- Pel grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadania de Vilafant: Sra. Rebeca López i Losada.

.-Pel grup municipal de Junts per VilafantSra. Roser Sendra i Grau.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Roser Sendra i Grau

Roser Sendra i Grau

Grup Municipal de Junts per Vilafant

Veure fitxa
Foto Consol Cantenys i Arbolí

Consol Cantenys i Arbolí

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Rebeca López i Losada

Rebeca López i Losada

Grup Municipal de Ciutadans

Veure fitxa
Foto Francisco Javier Marín i Estany

Francisco Javier Marín i Estany

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Anna Pastoret i Martín

Anna Pastoret i Martín

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Funcions:

LES TINÈNCIES D’ALCALDIA:

Són òrgans unipersonals de caràcter necessari, els quals són designats per l'Alcaldessa entre els membres de la Junta de Govern Local. Actualment hi ha quatre tinents d'alcalde, Montserrat de la Llave i Alegrí, Francisco Javier Marin i Estany, José Javier García i Rodríguez, i César González i Crespo. que substitueixen l'Alcaldessa per ordre d’esment en els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Montserrat De La Llave i Alegrí

Montserrat De La Llave i Alegrí

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Francisco Javier Marín i Estany

Francisco Javier Marín i Estany

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto José Javier García i Rodríguez

José Javier García i Rodríguez

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto César González i Crespo

César González i Crespo

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Funcions:

L'ALCALDESSA, Consol Cantenys i Arbolí:

És la presidenta de la corporació i té les competències que estableix la normativa aplicable. Pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local, sense perjudici de les delegacions especials que pugui dur a terme a favor de qualsevol regidor o regidora.  

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Consol Cantenys i Arbolí

Consol Cantenys i Arbolí

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Funcions:

LA JUNTA DE PORTAVEUS:

 

Òrgan presidit per l'Alcaldessa on s'hi reuneixen els portaveus dels Grups Municipals del Consistori. La seva funció és l'estudi, informe o consulta dels assumptes que l'Alcaldessa decideixi sotmetre a la seva consideració. 

No tenen una periodicitat fixada.

 

Les restribucions per assistència dels regidors/es a la Junta de Portaveus és de 70€.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Roser Sendra i Grau

Roser Sendra i Grau

Grup Municipal de Junts per Vilafant

Veure fitxa
Foto Consol Cantenys i Arbolí

Consol Cantenys i Arbolí

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Foto Sergi Palomeras i Ferran

Sergi Palomeras i Ferran

Grup Municipal d'Esquerra Republicana

Veure fitxa
Foto Rebeca López i Losada

Rebeca López i Losada

Grup Municipal de Ciutadans

Veure fitxa
Foto Francisco Javier Marín i Estany

Francisco Javier Marín i Estany

Grup Municipal dels Socialistes

Veure fitxa
Funcions:

PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS SUPRAMUNICIPALS:

 

L'Ajuntament de Vilafant té representació al Consell d'Administració i a la Junta General de la societat privada FISERSA (Figueres de Serveis S.A.).

 

Membres de l'òrgan de govern:
No hi ha
  • En el supòsit que un membre de la Corporació assisteixi a més d'una sessió de la mesa de contractació i/o de les Comissions Informatives, Comissions de Treball o Junta de Portaveus convocades per a un mateix dia i per a una mateixa franja horària de dues hores, se li pagarà una única assistència amb independència del número de sessions/reunions a les quals hagi assistit.


Més informació:

Cartipàs Municipal (enllaç) i acta Ple de juny 2019 (enllaç)

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya (enllaç extern).