En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

JUNTA DE GOVERN LOCAL

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) DE VILADECAVALLS

Article 79.-Naturalesa jurídica i composició

1. La Junta de Govern és un òrgan col•legiat necessari del govern municipal que, sota la Presidència de l'Alcalde o Alcaldessa, esta integrada per un nombre de Regidors i Regidores no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, despreciant-se’n les fraccions.

2. L’Alcalde o Alcaldessa determinarà, mitjançat Decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els Regidors i Regidores que hagin d’ostentar tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari. A aquests efectes, s’haurà de notificar als Regidors i Regidores afectats el Decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dintre de les 24 hores següents no es produeix renuncia expressa, comunicada fefaentment a l’Alcalde o Alcaldessa.

Article 80 .- Atribucions i competències

Correspon a la Junta de Govern Local les atribucions previstes a l'article 23.2 de la LLei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i les delegades mitjançant decret d'alcaldia

1. Es atribució pròpia i indelegable de la Junta de Govern l’assistència a l'Alcalde o Alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.

2. Es poden atribuir a la Junta de Govern competències en les matèries següents: a) Les no reservades exclusivament al Ple, que siguin delegables i que aquest acordi de delegar-li. b) Les atribuïdes a l'Alcaldia i que siguin delegables. c) Les que li atribueixin les lleis

3. Les resolucions adoptades per la Junta de Govern en matèries que li hagin estat delegades, tindran els mateixos efectes que si haguessin estat resoltes per l'òrgan amb competència originària. Tanmateix, si no es disposa una altra cosa en la resolució, serà competent la Junta de Govern per revisar en via de recurs els acords presos per delegació.FONT: ROM VILADECAVALLS (16/09/2014)

 

RÈGIM DE SESSIONS I DELEGACIONS I MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern local, la competència bàsica de la qual és donar assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions. Així mateix ostentarà, per delegació d’aquesta Alcaldia, mitjançant el Decret 2019DECR00585,  les competències que a continuació es detallen:

 • Aprovar l’oferta pública de treball d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple
 • Aprovar les bases de les proves de selecció i concurs de provisió de llocs.
 • Aprovació d’instruments de planejament, de desenvolupament de planejament general no atribuïdes al Ple
 • Aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstes al pressupost municipal
 • Aprovació d’instruments de gestió urbanística
 • Atorgament de llicències d’obra major
 • Atorgament de llicències d’activitats i assabentats
 • Aprovació d’expedients de contractació que hagin de tramitar-se per procediment obert ordinari, actuant com a òrgan de contractació.

Celebrarà les sessions el primer i tercer dijous de cada mes, no festius, a les 8:30h del matí.

La Junta de Govern Local està formada per:

 • Francesca Berenguer Priego, Presidència- Alcaldia 
 • Marc González Roldán, 1er Tinent d'Alcaldia
 • Pere Nogués Vidal, 2a Tinent d'Alcaldia
 • Jesús Porres Coto, 3er Tinent d'Alcaldia
 • Jordi Amiguet Rovira, 4rt Tinent d'Alcaldia

 

 

PLE MUNICIPAL

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) DE VILADECAVALLS

Article 61 .- Naturalesa jurídica

El Ple municipal és un òrgan col•legiat de caràcter necessari i de govern municipal, que està integrat per tots els Regidors i Regidores sota la presidència de l'Alcalde o Alcaldessa.

Article 62 .- Competències

El Ple, de conformitat amb el que disposa l'article 22.2 de la LRBRL i a l'article 52.2.i) i 3 del TRLMRLC i altres normes jurídiques, ostenta, com a pròpies, les competències següents:

1. Competències de caràcter indelegable: 1.1. El control i fiscalització dels òrgans de govern. 1.2. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió del municipi i de les Entitats locals d’àmbit territorial inferior a ell; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles Entitats o l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut. 1.3. L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i demes instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol dels esmentats instruments. 1.4. L’aprovació del Reglament orgànic municipal i de les ordenances. 1.5. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 1.6. L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització. 1.7. L’acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions publiques. 1.8. El plantejament de conflictes de competències a altres Entitats locals i demes Administracions publiques. 1.9. L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels empleats públics i el número i règim del personal eventual. 1.10. L’alteració de la qualificació jurídica dels bens de domini públic. 1.11. Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial. 1.12. La votació sobre la moció de censura a l’Alcalde o Alcaldessa i sobre la qüestió de confiança plantejada, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

2. Competències de caràcter delegable: 2.1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària. 2.2. La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 2.3. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de la qual, dintre de cada exercici econòmic,excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost, - a excepció de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior – tot això de conformitat amb el que disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 2.4. Correspon al Ple com a òrgan de contractació respecte dels contractes no esmentats en l’art. 47.2.10 d’aquest reglamenti que celebri l’Ajuntament. Igualment també li correspon l’adjudicació de les concessions de bens de la Corporació i l’adquisició de bens immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació del patrimoni quan no estigui atribuïda a l’Alcalde o Alcaldessa, i dels bens declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor. 2.5. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els Pressupostos. FONT: ROM VILADECAVALLS (BOPB 16/09/2014)

RÈGIM DE SESSIONS

Sessions ordinàries cada darrer dijous de mes, no festiu, a les 20.30h al Saló de sessions de l'Ajuntament, a exepció del mes d'agost i el mes de desembre.FONT: PLE MUNICIPAL (25/06/2019)

COMPOSICIÓ

https://www.viladecavalls.cat/ajuntament/consistori/organs-de-govern/ple-municipal-1

 

 

 

ALCALDE/ALCALDESSA

 

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) DE VILADECAVALLS

Article 46.- Naturalesa jurídica

L’Alcalde o Alcaldessa, és el President/a de la Corporació i el Cap de l’Administració Municipal i, en tal qualitat, ostenta les competències que li són pròpies.

Article 47.- Competències

L'Alcalde o Alcaldessa té, amb caràcter general, les atribucions i potestats assenyalades a l'article 21 de la LRBRL i l'article 53 del TRLMRLC, i totes aquelles altres que li confereixin altres disposicions legals vigents.

1.Competències indelegables: 1.1. Dirigir el govern i l’Administració municipal. 1.2. Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, a excepció dels supòsits previstos en la legislació electoral general, i decidir els empats amb el vot de qualitat. 1.3. Dictar bans. 1.4. L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèria de competències del Ple, en aquest supòsit donant compte a aquest en la primera sessió que tingui lloc per a la seva ratificació. 1.5. La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’Alcalde o Alcaldessa i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, quan tal urgència faci inviable la seva convocatòria. En aquest supòsit s'ha de donar compte al Ple en la primera sessió que aquest celebri. 1.6. Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofes o d’infortunis públics o greu risc d’aquests, les mesures necessàries i adequades, donant compte immediata al Ple. 1.7. La concertació d’operacions de crèdit, amb exclusió de les contemplades en l’article 177.5 del Reial Decret 2/2004,de 5 de marc, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumular dintre de cada exercici econòmic no superi el 10 per 100 dels seus recursos ordinaris, a excepció de les de Tresoreria que li correspondran quan l’import acumulat de l’operació viva en cada moment, no superi el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior. 1.8. La prefectura superior de tot el personal. 1.9. La separació dels servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral.

2. Competències de caràcter delegable: 2.1. Representar a l’Ajuntament. 2.2. Convocar i presidir les sessions dels demes òrgans col•legiats municipals i decidir els empats amb el vot de qualitat. 2.3. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals. 2.4. El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, ordenar pagaments i rendir comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 2.5. Aprovar l’oferta d’ocupació publica d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de tot el personal, inclosos els concursos ordinaris de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, i pels concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementaries que no siguin fixes i periòdiques. 2.6. Acordar el nomenament de tot el personal, inclosos els funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, i la seva sanció, amb les limitacions previstes legalment respecte d’aquests últims. 2.7. Exercir la prefectura de la Policia Municipal. 2.8. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. Aquesta competència únicament podrà ser delegada en la Junta de Govern Local. 2.9. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals i, en general, imposar sancions en relació amb les competències de l'Ajuntament, d’acord amb les Lleis i els seus Reglaments de desenvolupament, a excepció dels supòsits en que tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans. 2.10. Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000 de euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, i sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni per percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 2.11. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost. 2.12. L’adjudicació de concessions i l’adquisició de bens immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 del recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 euros, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia. 2.13. L’atorgament de les llicencies, a excepció que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local. 2.14. Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament. 2.15. La proposta de nomenament del Síndic o Sindica Municipal de Greuges. 2.16. Les demes que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de la Comunitat Autònoma assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.FONT: ROM VILADECAVALLS (BOPB 16/09/2014)

 

 

 

 

 

 

COMISSIONS INFORMATIVES DE PLE I COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

RÈGIM DE LES COMISSIONS INFORMATIVES:

Article 88.- Creació, composició i durada de les Comissions Informatives de caràcter permanent

 La determinació del número de Comissions Informatives de caràcter permanent, la seva denominació, composició i àmbit d'actuació, així com la seva modificació, correspon al Ple que, en la primera sessió que celebri desprès de la seva constitució, i a proposta de l'Alcalde o Alcaldessa, adoptarà els acords oportuns.

 Les Comissions Informatives de caràcter permanent, tindran la composició següent:

- President: L'Alcalde o Alcaldessa, que podrà delegar-la en qualsevol altre membre de la Corporació.

 - Vocals: Representants de tots els grups polítics municipals, en proporció a la seva representativitat a l'Ajuntament. O bé, un regidor/a de cada grup municipal que ostentarà el vot ponderat del respectiu grup municipal.

- Secretari: El que ho sigui de l'Ajuntament, o funcionari en qui delegui, que tindrà veu, però no vot, i actuarà com a fedatari d'aquestes.

 

 Les Comissions Informatives de caràcter permanent tindran la mateixa durada que el mandat corporatiu, sense perjudici de la possibilitat de la seva modificació, sempre que per això es segueixi el procediment fixat per aquest Reglament per a la seva creació.

 

 Article 89.- Creació, composició i durada de les Comissions Informatives de caràcter especial

Les Comissions Informatives de caràcter especial podran crear-se pel Ple en qualsevol moment, a proposta de l'Alcalde o Alcaldessa, mitjançant acord en el que s'estableixi la seva denominació, composició i àmbit d'actuació.

El nombre de membres d'aquestes Comissions Informatives i la seva composició, es regirà pel que disposa l'article anterior, però la seva durada podrà ser sotmesa a termini preclusiu, extingint-se quan s'hagi complert l'objecte per al qual varen ser creades i, en tot cas, quan finalitzi el mandat corporatiu.

 

Article 90.- Facultats i objecte

1.- Les Comissió informatives tindran per objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin d'ésser sotmesos a la decisió del Ple, mitjançant l'emissió del corresponent dictamen.

2.- Alhora, podran fer el seguiment de la gestió de l'Alcalde o Alcaldessa, la Junta de Govern i els Regidors o Regidores que ostentin delegacions.

 3.- Les mocions dels diferents grups municipals hauran de ser entrades en el Registre com a màxim el mateix dia de la comissió informativa abans de les 14:00 hores.

 

Article 91.- Composició

Tots els grups polítics integrants de la Corporació tindran dret a participar en aquesta Comissió Informativa, que estarà integrada de forma que la seva composició s'acomodi a la proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representats al Ple de la Corporació. En qualsevol cas el vot que s'emeti en el si de la Comissió tindrà caràcter ponderat respecte a la representativitat que s'ostenti al ple de la corporació.

 

Article 92.- Adscripció de membres a les Comissions Informatives Un cop determinat el nombre, denominació i composició de les Comissions Informatives permanents, o adoptat pel Ple l'acord de creació de les Comissions Informatives Especials, l'Alcalde o Alcaldessa, mitjançant Decret, procedirà a efectuar els nomenaments de Presidents Delegats d'aquestes que consideri oportuns, i a adscriure als Regidors i Regidores que hagin de ser els seus vocals, prèvia proposta efectuada per escrit per cadascun dels Grups Polítics Municipals, a traves del seu Portaveu, que tindrà caràcter vinculant. A aquests efectes, cada Grup Polític Municipal, en el termini de cinc dies següents a la celebració de la sessió plenària en la que es determini el nombre, denominació i composició de les Comissions Informatives permanents, o del dia en que s'acordi la creació de la Comissió Especial, elevarà escrit a l'Alcaldia proposant el nom o noms dels seus representants en cada Comissió Informativa, i els dels seus respectius suplents. Si dintre d'aquest termini algun grup no ha comunicat la seva decisió, s'entendran designats, en funció del nombre de representants que els corresponguin en cada Comissió, els Regidors i Regidores que figurin en la seva llista electoral, pel seu ordre, els quals actuaran com a vocals de totes les Comissions Informatives en representació del seu Grup, fins que el Portaveu d'aquest doni compliment al previst en el paràgraf anterior. Del Decret que dicti l'Alcaldia, es donarà compte al Ple en la primera sessió que aquest celebri.

 

 La Comissió Especial de Comptes

Article 93.- Naturalesa jurídica i funcions La Comissió Especial de Comptes és una Comissió Informativa necessària, de caràcter especial, que te per objecte examinar i informar, abans del dia 1 de juny de cada any, el compte general de la Corporació, integrat per:

- El de l'Ajuntament.

- El dels Organismes Autònoms Municipals.

- El de les Societats Mercantil de capital íntegrament municipal.

A aquests efectes, el Compte General de l'Ajuntament haurà de ser retut per l'Alcalde o Alcaldessa abans del dia 15 de maig de l'exercici següent al que correspongui, i la dels Organismes Autònoms, Entitats Publiques Empresarials i Societats Mercantils, pels seus òrgans competents, que l'hauran de trametre a l'Ajuntament abans d'aquesta data, a efectes de que per la Intervenció Municipal es sotmeti el Compte General a informe de la Comissió Especial de Comptes.

La Comissió Especial de Comptes s'integrarà, si s'escau, en la Comissió Informativa que tingui atribuïdes les competències en matèria d'hisenda que, a aquests efectes, es constituirà com a Comissió Especial de Comptes, tant en les reunions preparatòries que es puguin convocar a instància del seu President o a petició de la quarta part dels seus membres, com en la reunió en la que es reti definitivament el seu informe.

Article 94.- Règim de sessions

1. La Comissió es reunirà en una primera sessió per tal d'examinar els comptes i la documentació annexa, als efectes de sotmetre'ls a informació pública per un termini de quinze dies, i vuit més a fi que s'hi puguin formular possibles reclamacions i/o observacions.

2. La Comissió, si s'escau, es reunirà en una segona sessió per tal d'elaborar un informe sobre les reclamacions o al·legacions que hagin estat formulades, en el seu cas, i dictaminarà l'expedient per sotmetre'l al Ple municipal per a la seva aprovació abans de l'1 d'octubre de l'any següent al que van referides les comptes anuals. En el supòsit que no s'hagin presentat reclamacions o al·legacions, el compte general es considerarà dictaminat i podrà elevar-se directament al Ple, sense necessitat de celebrar nova sessió.

3. Aprovat el compte General es posarà a disposició del Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de Comptes, en els terminis i forma assenyalats legalment a tal l'efecte.

COMPOSICIÓ

Comissió Informativa de Ple i règim de sessions:

Presidència: Sra. Francesca Berenguer Priego

Vocals:    Dolors Salmeron Daví (TJxV)

                Marc Gonzalez Roldan (PSC-CP)

                Gloria Ullés Ros (ERC-AM)

                Carles Rodríguez Herencia (FEM Viladecavalls)

                Carlos Mendez (C,s)

Secretaria: Meritxell Vargas Sardà

Suplens:   Pedro Nogués Vidal (TJxV)

                 Maria José Rodríguez (ERC-AM)

                 Marisa Martínez Muñoz (FEM Viladecavalls)

Sessions: Penúltim dijous de cada mes a les 20.00h

         

Comissió Especial de Comptes

Presidència: Francesca Berenguer Priego

Vocals:    Dolors Salmeron Daví (TJxV)

                Marc González Roldán (PSC-CP)

                Maria José Rodríguez Soriano (ERC-AM)

                Carles Rodríguez Herencia (FEM Viladecavalls)

                Carlos Méndez (C,s)

Suplens:  Jordi Amiguet Roure (TJxV)

                 Martí Pedret Ullés (ERC-AM)

                 Marisa Martínez Muñoz (FEM Viladecavalls)

Secretaria: Mertixell Vargas Sardà