Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

  • Durant l'exercici 2019 la Junta de Govern Local no ha pres cap acord actuant per delegació del Ple.
  • Durant l'exercici 2018 la Junta de Govern Local no ha pres cap acord actuant per delegació del Ple.