En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, a l’article 22, estableix que corresponen al Ple municipal les atribucions següents:  

 1. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 2. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a les quals es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom del municipi o d’aquelles entitats i l’adopció o la modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 3. L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació que preveu la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualssevol dels instruments esmentats.  
 4. L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
 5. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i la modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 6. L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 7. L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 8. El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 9. L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
 10. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
 11. La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament.
 12. L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 13. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins cada exercici econòmic, excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost —llevat de les de tresoreria, que li corresponen quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior— tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 14. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per contractar-los o concedir-los, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.
 15. Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial.
 16. Les altres que expressament li confereixin les lleis.

Es reuneix a les 18:00 hores del segon dilluns de cada mes. Es podrán convocar també sessions extraordinàries o urgents.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto ANNA ERRA I SOLÀ

ANNA ERRA I SOLÀ

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto JOSEP ARIMANY MANSO

JOSEP ARIMANY MANSO

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto FABIANA PALMERO

FABIANA PALMERO

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto TITI ROCA BIGAS

TITI ROCA BIGAS

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto JOSEP-RAMON SOLDEVILA GARCIA

JOSEP-RAMON SOLDEVILA GARCIA

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto NÚRIA HOMS MOLIST

NÚRIA HOMS MOLIST

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto ELISABET FRANQUESA ROCA

ELISABET FRANQUESA ROCA

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto ALBERT CASTELLS VILALTA

ALBERT CASTELLS VILALTA

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto BET PIELLA PONS

BET PIELLA PONS

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto NÚRIA VERGÉS VILARRUBIA

NÚRIA VERGÉS VILARRUBIA

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto ANNA ALEMANY I PRATDESABA

ANNA ALEMANY I PRATDESABA

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto MARIA BALASCH I PLA

MARIA BALASCH I PLA

ERC-AM

Veure fitxa
Foto JOSEP LLUÍS GARCIA I DOMINGO

JOSEP LLUÍS GARCIA I DOMINGO

ERC-AM

Veure fitxa
Foto VICTORIA TERRICABRAS I TARIN

VICTORIA TERRICABRAS I TARIN

ERC-AM

Veure fitxa
Foto ALBERT PALOU I VILAR

ALBERT PALOU I VILAR

ERC-AM

Veure fitxa
Foto ROSER NOGUER I ALSINA

ROSER NOGUER I ALSINA

ERC-AM

Veure fitxa
Foto ROGER CUMERAS VILADECANS

ROGER CUMERAS VILADECANS

CVCUP-Amunt

Veure fitxa
Foto CARLA DINARÈS I AYATS

CARLA DINARÈS I AYATS

CVCUP-Amunt

Veure fitxa
Foto SUSANNA VIVES REVERTER

SUSANNA VIVES REVERTER

CVCUP-Amunt

Veure fitxa
Foto MARC CAMACHO I BALAGUER

MARC CAMACHO I BALAGUER

CVCUP-Amunt

Veure fitxa
Foto CARME TENA LAMEIRO

CARME TENA LAMEIRO

No adscrit / independent

Veure fitxa
Funcions:

En data 23 de desembre de 2021 i mitjançant decret d’Alcaldia DEC/10073/2021, es resol modificar la composició de la Junta de Govern Local, la qual tindrà assignades les següents competències:

A) L'assistència permanent a l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.

B) Les atribucions que aquesta Alcaldia de forma expressa delega a la Junta de Govern Local mitjançant aquesta resolució i que a continuació s'esmenten

1. Concessió de llicències urbanístiques per a la realització d’obres d’edificació, de reforma, de reparació o de rehabilitació que alterin l’estructura o l’aspecte exterior o afectin la seguretat de les construccions existents, comprenent en tot cas, les següents:

 • Les que afectin els fonaments o els elements estructurals.
 • Les que modifiquin el volum o les superfícies construïdes, les instal·lacions i els serveis comuns.
 • Les que alterin el nombre d’habitatges o locals existents.
 • Les que substitueixin o modifiquin els usos existents.
 • Les que afectin immobles del patrimoni historicoartístic o es trobin sotmesos a especial protecció.
 • Totes les que requereixin la presentació de projecte per exigència de la normativa urbanística o sectorial.

2. El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions dins dels límits de la seva competència, exceptuant les competències delegades expressament al regidor/ora d’Hisenda.

3. Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovades pel Ple, i aprovar les bases de les proves de selecció del personal i pels concursos de provisió de llocs de treball.

4. Les competències en matèria de contractació següents:

 • L’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa (ADO) dels contractes inferiors a 5.000 euros (relació de factures).
 • El reconeixement de la obligació (O) dels contractes que superen els 5.000 euros.
 • Els contractes no inclosos a l’article 118 de la LCSP, que no superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els sis milions d’euros, no superior a quatre anys.
 • L’adjudicació dels contractes relatius a despeses recurrents (any a any) que s’han d’adjudicar per procediments oberts.

5. Les concessions de béns immobles quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros.

6. L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros.

7. L’alienació del patrimoni quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros.

8. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

9. Acceptar subvencions i ajuts d´entitats públiques, sempre i quan la normativa específica de la subvenció no determini que l’acceptació serà competència del Ple municipal.

10. Aprovar els convenis de col·laboració o cooperació interadministrativa, i els convenis amb persones físiques o jurídiques públiques o privades sempre que per raó del seu objecte la competència li vingui atribuïda legal o reglamentàriament a aquesta a Alcaldia, i comportin despesa amb càrrec al pressupost municipal. Llevat dels convenis marcs interadministratius i de transferència de funcions o activitats a d’altres administracions públiques, encomanes de gestió d’altres administracions publiques per tractar-se de competència del Ple.

11. Aprovar l’atorgament de subvencions nominatives i directes per raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, així com l’acceptació de la justificació i l’obligació d'abonar els imports atorgats.

12. La signatura de la documentació derivada dels acords de la Junta anirà signada pel regidor responsable de la proposta aprovada.

C) Les atribucions que li atribueixin les lleis o li delegui el Ple.

 

Llevat que el Ple estableixi una altra periodicitat, la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària cada dilluns a les 14 hores en primera convocatòria, i una hora després en segona convocatòria, si s’escau.

Quan els dilluns siguin festius, es podrà posposar al dia següent o no celebrar sessió ordinària la mateixa setmana. Tanmateix, durant els mesos de juliol, agost i setembre se celebrarà Junta de Govern Local cada 15 dies quan això, a criteri de l’Alcaldia, no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto ANNA ERRA I SOLÀ

ANNA ERRA I SOLÀ

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto JOSEP ARIMANY MANSO

JOSEP ARIMANY MANSO

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto FABIANA PALMERO

FABIANA PALMERO

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto TITI ROCA BIGAS

TITI ROCA BIGAS

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto JOSEP-RAMON SOLDEVILA GARCIA

JOSEP-RAMON SOLDEVILA GARCIA

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto NÚRIA HOMS MOLIST

NÚRIA HOMS MOLIST

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto BET PIELLA PONS

BET PIELLA PONS

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto ANNA ALEMANY I PRATDESABA

ANNA ALEMANY I PRATDESABA

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Funcions:

L'àmbit d'actuació d'aquesta Comissió comprèn els assumptes corresponents a l’àrea establerta per decret d’Alcaldia de data 17 de juny de 2019 amb la denominació de l’àrea d’Alcaldia i Social.

Es reuneix amb la mateixa periodicitat que el Ple municipal, en els dies i hores que estableixi la presidenta, la qual podrá convocar també sessions extraordinàries o urgents.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto ANNA ERRA I SOLÀ

ANNA ERRA I SOLÀ

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto ELISABET FRANQUESA ROCA

ELISABET FRANQUESA ROCA

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto MARIA BALASCH I PLA

MARIA BALASCH I PLA

ERC-AM

Veure fitxa
Foto SUSANNA VIVES REVERTER

SUSANNA VIVES REVERTER

CVCUP-Amunt

Veure fitxa
Foto CARME TENA LAMEIRO

CARME TENA LAMEIRO

No adscrit / independent

Veure fitxa
Funcions:

L'àmbit d'actuació d'aquesta Comissió comprèn els assumptes corresponents a l’àrea establerta per decret d’Alcaldia de data 17 de juny de 2019 amb la denominació de Promoció de la Ciutat.

Es reuneix amb la mateixa periodicitat que el Ple municipal, en els dies i hores que estableixi la presidenta, la qual podrá convocar també sessions extraordinàries o urgents.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto ANNA ERRA I SOLÀ

ANNA ERRA I SOLÀ

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto ANNA ALEMANY I PRATDESABA

ANNA ALEMANY I PRATDESABA

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto ALBERT PALOU I VILAR

ALBERT PALOU I VILAR

ERC-AM

Veure fitxa
Foto MARC CAMACHO I BALAGUER

MARC CAMACHO I BALAGUER

CVCUP-Amunt

Veure fitxa
Foto CARME TENA LAMEIRO

CARME TENA LAMEIRO

No adscrit / independent

Veure fitxa
Funcions:

L'àmbit d'actuació d'aquesta Comissió comprèn els assumptes corresponents a l’àrea establerta per decret d’Alcaldia de data 17 de juny de 2019 amb la denominació de Territori.

Es reuneix amb la mateixa periodicitat que el Ple municipal, en els dies i hores que estableixi la presidenta, la qual podrá convocar també sessions extraordinàries o urgents.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto ANNA ERRA I SOLÀ

ANNA ERRA I SOLÀ

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto FABIANA PALMERO

FABIANA PALMERO

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto VICTORIA TERRICABRAS I TARIN

VICTORIA TERRICABRAS I TARIN

ERC-AM

Veure fitxa
Foto CARLA DINARÈS I AYATS

CARLA DINARÈS I AYATS

CVCUP-Amunt

Veure fitxa
Foto CARME TENA LAMEIRO

CARME TENA LAMEIRO

No adscrit / independent

Veure fitxa
Funcions:

L'àmbit d'actuació d'aquesta Comissió comprèn els assumptes corresponents a l’àrea establerta per decret d’Alcaldia de data 17 de juny de 2019 amb la denominació d’Economia i Serveis.

Es reuneix amb la mateixa periodicitat que el Ple municipal, en els dies i hores que estableixi la presidenta, la qual podrá convocar també sessions extraordinàries o urgents.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto ANNA ERRA I SOLÀ

ANNA ERRA I SOLÀ

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto NÚRIA HOMS MOLIST

NÚRIA HOMS MOLIST

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto JOSEP LLUÍS GARCIA I DOMINGO

JOSEP LLUÍS GARCIA I DOMINGO

ERC-AM

Veure fitxa
Foto ROGER CUMERAS VILADECANS

ROGER CUMERAS VILADECANS

CVCUP-Amunt

Veure fitxa
Foto CARME TENA LAMEIRO

CARME TENA LAMEIRO

No adscrit / independent

Veure fitxa
Funcions:

L'àmbit d'actuació d'aquesta Comissió és l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la Corporació.

Actuarà com a Comissió Especial de Comptes, la Comissió Informativa d’Economia i Serveis.

Es reuneix amb la mateixa periodicitat que el Ple municipal, en els dies i hores que estableixi la presidenta, la qual podrá convocar també sessions extraordinàries o urgents.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto ANNA ERRA I SOLÀ

ANNA ERRA I SOLÀ

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto NÚRIA HOMS MOLIST

NÚRIA HOMS MOLIST

JxCAT - JUNTS

Veure fitxa
Foto MARIA BALASCH I PLA

MARIA BALASCH I PLA

ERC-AM

Veure fitxa
Foto ROGER CUMERAS VILADECANS

ROGER CUMERAS VILADECANS

CVCUP-Amunt

Veure fitxa
Foto CARME TENA LAMEIRO

CARME TENA LAMEIRO

No adscrit / independent

Veure fitxa