En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple el componen l'alcalde, que el presideix, i tots els regidors i regidores electes una vegada hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres possessió formal del càrrec davant el mateix Ple.El Ple de l'Ajuntament de Vespella de Gaià es compon de 7 regidors i regidores.

En la sessió extraordinària del ple de data 24 de juliol de 2019 es va acordar el següent:

- Establir que la periodicitat de les sessions ordinàries del ple de la corporació és trimestral.

- Amb caràcter general, sempre que així sigui possible, les sessions ordinàries del ple se celebraran l'últim dimecres de trimestre natural (març, juny, setembre i desembre) a les 18:30 hores. Si aquest fos festiu, se celebraria el dimecres anterior, podent ser modificat per causa justificable

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Daniel Valverde Anglès

Daniel Valverde Anglès

Amics de Vespella-Acord Municipal

Veure fitxa
Foto Daniel Cid Ricote

Daniel Cid Ricote

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Silvia Tutusaus Calull

Silvia Tutusaus Calull

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Guillermo Asensio Ávila

Guillermo Asensio Ávila

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Sara Fortuny Bargalló

Sara Fortuny Bargalló

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Antonio Ramirez Reina

Antonio Ramirez Reina

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Luis Pérez Tornero

Luis Pérez Tornero

PSC-CP

Veure fitxa
Funcions:

Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d'aprovar el ple d'acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. Els comptes anuals s'han de sotmetre abans de l'1 de juny a informe de la comissió especial de comptes de l'entitat local i han de ser així mateix objecte d'informació pública abans de sotmetre a l'aprovació del ple, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l'existència d'irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes (LBRL art.116).

L'article 58 del mateix text legal, estableix que correspondrà a la Comissió Especial de Comptes l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, amb les competències que assenyalen els números 1 i 4 de l' esmentat article i aquesta Comissió pot requerir la documentació i la informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.

En la sessió extraordinària del ple de data 24 de juliol de 2019, es va designar la composició de la Comissió especial de Comptes, que estarà integrada per un representant de cada grup polític, actuant amb vot ponderat.

Actualment els membres de la Comissió especial de Comptes són els següents:

- Daniel Cid Ricote

- Sara Fortuny Bargalló

- Daniel Valverde Anglès

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Daniel Valverde Anglès

Daniel Valverde Anglès

Amics de Vespella-Acord Municipal

Veure fitxa
Foto Daniel Cid Ricote

Daniel Cid Ricote

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Sara Fortuny Bargalló

Sara Fortuny Bargalló

PSC-CP

Veure fitxa
Funcions:

L’Alcalde o Alcaldessa és el president de la Corporació municipal i adopta les decisions mitjançant Decrets d’Alcaldia dins l’àmbit de competències que li atribueix l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que són les següents:

 1. Representar l'Ajuntament.
 2. Dirigir el govern i l'administració municipals.
 3. Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altre òrgan municipal, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 4. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 5. Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 6. Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 7. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
 8. Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 9. Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui.
 10. Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 11. Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al Ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.
 12. La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l'Alcaldia. Així mateix, l'Alcalde o Alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del Ple, per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.
 13. Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al Ple.
 14. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.
 15. Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 16. L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 17. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
  • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
  • La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
 18. Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al Ple o a la comissió de govern.
 19. Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al Ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.
 20. Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament
 21. Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

Correspon també a l'Alcalde o Alcaldessa el nomenament dels tinents d'Alcalde.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Daniel Cid Ricote

Daniel Cid Ricote

PSC-CP

Veure fitxa
Funcions:
No hi Junta de Govern constituida en aquesta legislatura.
Membres de l'òrgan de govern:
No hi ha