L'accés i ús d'aquest lloc web implica la lectura i acceptació per part de l'usuari de manera expressa, plena i sense reserves, dels termes detallats en el present avís legal.

I. Condicions generals d'ús del portal de transparència

Ajuntament de Verdú (en endavant, Administració titular) amb NIF P2530300I, ubicat a Pl. Major, 1, 25340, Verdú (Lleida) , tel. 973-347007 , correu electrònic ajuntament@verdu.cat, és el titular d'aquest portal de transparència i s'encarrega de vetllar per la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis que s'hi contenen.

Per la seva banda, el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya (en endavant, AOC), amb NIF Q-0801175-A, ubicat al carrer de Tànger, núm. 98 (planta baixa), 08018, tel. 93.272.25.00 i fax. 93.272.4048, és el titular del domini d'internet seu-e.cat.

Els usuaris del portal de transparència es comprometen a fer sempre un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereixen, abstenint-se de realitzar activitats il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, els usuaris han d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra els principis d'igualtat i no discriminació, la intimitat, l'honor i la pròpia imatge.

I.1. Hipervincles

Hipervincles des del portal de transparència a d'altres portals web

El portal de transparència ha inclòs enllaços a pàgines web de tercers ("links"), la major part d'altres Administracions públiques. L'Administració titular revisa inicialment el correcte funcionament i contingut dels enllaços inclosos en aquest portal de transparència.

Tot i que l'Administració titular pugui realitzar revisions periòdiques, no es fa responsable de les modificacions posteriors que terceres parts efectuïn en aquests enllaços.

S'avisarà a través de missatges sobre els esmentats enllaços, si accedint a ells s'abandona o es roman en el portal de transparència.

Hipervincles des de webs de tercers al portal de transparència

Els usuaris que es proposin establir hipervincles entre el seu portal web i el portal de transparència han de tenir en compte el següent:

  1. L'establiment d'hipervincles no implica en cap cas l'existència de relacions entre l'Administració titular o l'AOC i el propietari de la pàgina web en el que s'estableixin, ni tampoc l'acceptació o aprovació per part de l'Administració titular o l'AOC dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà, ni s'insinuarà que l'Administració titular o l'AOC han autoritzat expressament els hipervincles, ni que s'ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis posats a disposició en el web des del que aquests s'estableixin.
  2. L'Administració titular i l'AOC no es responsabilitzen, ni garanteixen la qualitat, exactitud, finalitat, correcció o moralitat dels continguts o serveis que l'establiment d'hipervincles pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències o danys que es puguin derivar de l'accés a la web de l'hipervincle.
  3. El web en què s'estableixi l'hipervincle no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o d'altres signes distintius pertanyents a l'Administració titular, llevat d'aquells signes que formin part de l'hipervincle.
  4. El web en què s'estableixi l'hipervincle no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i a les bones costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc disposarà de continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

I.2. Responsabilitats

L'Administració titular és responsable dels continguts del portal de transparència, així com de la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació publicada i els serveis a què es pugui accedir.

És responsabilitat específica de l'Administració titular:

  • Revisar la veracitat i actualització de la informació publicada automàticament a l'espai de transparència provinent de fons d'informació supramunicipals als quals l'Administració titular ha tramès la informació prèviament.
  • Difondre la informació pública d'una manera veraç i objectiva, perquè les persones puguin conèixer l'actuació i el funcionament de l'Administració pública i exercir el control d'aquesta actuació.
  • Garantir que la informació es difon de manera constant i s'actualitza permanentment, amb caràcter automàtic, indicant si és possible la data en què s'ha de tornar a actualitzar.

La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l'edició dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

El portal de transparència és un servei 24x7. No obstant, poden existir excepcions al nivell de disponibilitat derivades d'operacions planificades i incidències de tercers que pugin afectar al servei. Quan sigui possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web, mitjançant un missatge visible al portal de transparència.

L'Administració titular i l'AOC no es fan responsables dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar del funcionament operatiu del portal de transparència motivats per causes alienes a la seva voluntat. Tampoc es fan responsables dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'AOC o de l'Administració titular.

L'Administració titular i l'AOC es reserven el dret, segons les seves respectives responsabilitats, a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

En relació a la responsabilitat de l'Administració titular i l'AOC sobre possibles hipervincles, veure apartat I.1. d'aquest avís legal.

II. Reutilització de la informació

II.1. Condicions generals de reutilització

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic (en endavant, LRISP) que transposa la Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembre de 2003, en l