En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

00. ÒRGANS DE GOVERN I FUNCIONS

 

1. Ajuntament (Organització Municipal)

L'Ajuntament de Vallirana és una administració Local amb les funcions i competències establertes en la normativa vigent, és a dir, en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per la Llei de Bases de Règim Local 7/1985, modificada per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat, i per la normativa sectorial.

Així, el municipi exerceix com a competències pròpies les matèries següents:

a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.
b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.
c) Abastament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
e) Avaluació i informació, de situacions de necessitat social, i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.
g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col•lectiu urbà.
h) Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
i) Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
j) Protecció de la salubritat pública.
k) Cementiris i activitats funeràries.
l) Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.
m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
n) Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria, i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.
o) Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions

Les competències municipals en les matèries enunciades en aquest article s'han de determinar per llei, havent de avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals, d'acord amb els principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera.

 

2. Ple de la Corporació

Composició

El Ple Municipal és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern de la vila. A Vallirana està integrat per un total 17 regidors i regidores escollits democràticament per la ciutadania del municipi i està presidit per l'alcaldessa.

A Vallirana, el Ple el componen:

 • Eva Maria Martínez Morales (PSC-CP)

 • Òscar Suñé Marín (PSC-CP)

 • María Isabel Villafaina Barreto (PSC-CP)

 • J.Manel Vázquez Carmona (PSC-CP)

 • Raquel García Torrado (PSC-CP)

 • Juan Manuel Arrabal Galisteo (PSC-CP)

 • Núria Ruíz López (PSC-CP)

 • Jordi Urrea Clos (PSC-CP)

 • Natalia Gijón Celdrán (PSC-CP)

 • Àlia Kirchner Giménez (ERC-AM)

 • Albert Isidro Navarro (ERC-AM)

 • Elena Vilarroig Aguilera (ERC-AM)

 • Jordi Roca Galafat (VET-JUNTS)

 • Laura Ferrer Mas (VET-JUNTS)

 • Sonia Serrano García (C’s)

 • José Ávila Forga (ECP-VALLIRANA-ECG)

 • Omar Rodríguez Bello (Junts per Vallirana)

Podeu veure el vídeo de tots els punts de l'ordre del dia al canal "Plens Municipals" del webtv Vallirana TV.

 

Competències

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de  la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.

L'article 22 de la Llei 7/85 estableix com funcions del Ple:
 

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans descentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió que preveu la legislació urbanística.
 • L'aprovació del Reglament orgànic i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i la ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

 

Calendari de treball

Pel que fa al règim de sessions, el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 30 de gener de 2020, ha establert que les sessions Ordinàries del Ple de la Corporació de Vallirana es celebraran amb caràcter ordinari l'últim dijous de cada mes (gener, febrer, març, abril, maig, juliol, setembre, octubre i novembre) a les 18 hores al Saló de Plens de l'Ajuntament, sempre i quan l'esmentat dijous no sigui festiu.

P.E. 30012020 - MODIFICACIÓ RÈGIM SESSIONS PLE I JGL

P.E. 02072019-05 RÈGIM DE SESSIONS DE PLE I JUNTA DE GOVERN LOCAL

Enllaç a actes del Ple

 

 

3. Alcalde/ssa

L’alcaldessa de Vallirana és la Sra. Eva Maria Martínez Morales.

L'alcalde o alcaldessa és el president o presidenta de la corporació i té, en tot cas, les atribucions següents (art. 21 LBRL i art.53 TRLMRLC):

a) Representar l'ajuntament.
b) Dirigir el govern i l'administració municipals.
c) Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.
d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
e) Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
f) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
g) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei
reguladora de les hisendes locals.
h) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
i) Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
j) Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
k) Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.
l) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l'alcaldia. Així mateix, l'alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.
m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.
o) Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
p) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
q) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
r) Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la comissió de govern.
s) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.
t) Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament
u) Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

 • Correspon també a l'alcalde o alcaldessa el nomenament dels tinents d'alcalde.

 • L'alcalde o alcaldessa pot delegar l'exercici de les seves atribucions, llevat de les de convocar i presidir les sessions de ple i de la comissió de govern, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d'operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral, i les esmentades en les lletres b),f), s), k), l) i m) de l'apartat 1

   Web de l'alcaldessa

   

   

4. Tinents d'alcalde

Els/les tinents d’alcalde són òrgans unipersonals de caràcter necessari, els quals són lliurement designats i remoguts per l’alcalde o alcaldessa entre els membres de la Junta de Govern Local.

El nombre de tinents d’alcalde és de lliure elecció per l’alcalde/ssa. En cas que hi hagi més d’un/a tinent, com a mínim, s’haurà de designar el/la Primer tinent d’alcalde, per tal de garantir la substitució automàtica de l’alcalde/ssa en els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre impossibilitat. 

A Vallirana, els tinents d’alcalde son:

 • Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Òscar Suñé Marín

 • Segon Tinent d’Alcalde: Sr. Jordi Urrea Clos

 • Tercera Tinenta d’Alcalde: Sr. Isabel Villafaina Barreto

 • Quarta Tinenta d’Alcalde: Sra. Raquel García Torrado

 • Cinquè Tinent d’Alcalde. Juan Manuel Arrabal

D.A. 546 Nomenament Tinents d'Alcalde

 

 

 

5. Junta de Govern Local

Composició

La Comissió o Junta de Govern està integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual ha de donar compte al Ple. (Art. 23 LBRL i art. 54 TRLMRLC)

A Vallirana, la Junta de Govern la integren el següents regidors:

 •  Eva Maria Martínez Morales (Alcaldessa)

 • Òscar Suñé Marín (Regidor electe)

 • Jordi Urrea Clos (PSC-CP)

 • María Isabel Villafaina Barreto (Regidora electa)

 • Raquel García Torrado (Regidora electa)

 • Juan Manuel Arrabal Galisteo (Regidor electe)

 • Núria Ruíz López (Regidora assessora)

 • J.Manel Vázquez Carmona (Regidor assessor)

 • Natalia Gijón Celdrán (Regidora assessora)

Competències

A la Junta de Govern Local li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.

Correspon a la Comissió de Govern:

a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de sobre les seves atribucions.

b) Les atribucions que l'alcalde o altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

D.A.547-CONSTITUCIÓ I DELEGACIÓ COMPETÈNCIES JUNTES DE GOVERN LOCAL

ACORD PLE DELEGACIONS ATRIBUCIONS PLENÀRIES A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

Calendari de treball

El calendari de les Juntes de Govern, establert per Acord de Ple Ordinari, de 30 de gener de 2020, fixa que la Junta de Govern celebrarà les seves sessions amb una periodicitat setmanal, els dijous no festius de cada setmana, a les 16:00 hores, a les dependències de l'Ajuntament de Vallirana, sense convocatòria prèvia.

P.E. 30012020 - MODIFICACIÓ RÈGIM SESSIONS PLE I JGL

P.E. 02072019-05 RÈGIM DE SESSIONS DE PLE I JUNTA DE GOVERN LOCAL

 Enllaç a Juntes de Govern

 

 

6. Comissió informativa permanent

Composició

 • PRESIDENTA

-SRA. EVA MARTÍNEZ MORALES

 • PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS(PSC-CP)

-SR. OSCAR SUÑE MARÍN

-SRA MARIA ÍSABEL VILLAFAINA BARRETO

-SR. JUAN-MANUEL ARRABAL GALISTEO

-SRA. NÚRIA RUIZ LÓPEZ

-SR. JOSÉ MANEL VÁZQUEZ CARMONA

 

Suplents:

-SR. JORDI URREA  CLOS

-SRA. RAQUEL GARCIA TORRADO

-SRA. NATALIA GIJÓN CELDRÁN

 

 • ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL ERC-AM

  -SRA. ÀLIA KIRCHNER GIMÉNEZ

  Suplents:

  -SR. ALBERT ISIDRO I NAVARRO

  -SRA. ELENA VILARROIG AGUILERA 

   

 • VALLIRANA ETS TU (VET – Junts)

  -SR. JORDI ROCA GALAFAT

  Suplent:

  -SRA. LAURA FERRER MAS

   

 • CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA(Cs)

  -SRA SONIA SERRANO GARCÍA

   

 • EN COMÚ PODEM VALLIRANA – EN COMÚ GUANYEM (ECP-VALLIRANA-ECG).

  -SR. JOSÉ AVILA FORGA

   

 • JUNTS PER VALLIRANA (JUNTS PER VALLIRANA)

  -SR. OMAR RODRIGUEZ BELLO

Competències

 

És l’òrgan permanent d’estudi, d’informe i consulta d’aquells assumptes que hagin de ser sotmesos al Ple o a la Comissió de Govern si actua per delegació d’aquest. El Ple aprovarà el nombre i components de la Comissió Informativa Permanent. Aquest òrgan pot desenvolupar les tasques de la Comissió Especial de Comptes.

 

Calendari de treball

 

La Comissió Informativa celebrarà reunions ordinàries d'acord amb la periodicitat establerta per a les sessions del Ple de la Corporació. Pel que fa al règim de sessions, el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 30 de gener de 2020, ha establert que les sessions Ordinàries del Ple de la Corporació de Vallirana es celebraran amb caràcter ordinari l'últim dijous de cada mes (gener, febrer, març, abril, maig, juliol, setembre, octubre i novembre) a les 18 hores al Saló de Plens de l'Ajuntament, sempre i quan l'esmentat dijous no sigui festiu.

 

A més, es podràn celebrar sessions extraordinàries quan el president de la Comissió Informativa així ho decideixi, o quan ho sol·licitin els membres de la Comissió que constitueixin la quarta part de la seva representació.

 

 

P.E.02072019-06 Constitució de la Comissió Informativa

D.A. 642 Designació Vocals i Suplents Comissió Informativa

Documents relacionats: