Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber quantes i quines subvencions ha atorgat l'ens? Aquí hi són totes. Pots veure a qui i a què s'han destinat.

Subvencions atorgades

Dins del marc de competències dels ens locals, i d'acord amb el que disposen els articles 239 a 242 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i el Títol tercer del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, la facultat d'atorgar subvencions constitueix una eina fonamental de la política econòmica, social i cultural de qualsevol Administració.

Es voluntat d´aquest Ajuntament de Vallirana, conscient d'aquesta importància fomentar la vida associativa i difondre tot tipus d´activitats representatives del patrimoni cultural i social de la vila i amb l'objectiu de dotar de seguretat jurídica aquesta activitat i de garantir als ciutadans i entitats la igualtat de condicions en l'accés a aquestes subvencions.

A la satisfacció dels interessos generals en els esmentats camps, contribueix d’una manera fonamental la iniciativa privada, en particular, la d’aquelles entitats particulars les activitats de les quals son d’utilitat i/o interès públic o social, i venen a completar els serveis prestats per aquesta Administració.

En aquest sentit l’Ajuntament de Vallirana aprova l’ordenança número 44 General de Subvencions, adaptant-se al Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que desenvolupa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

Tanmateix l'article 44 LGS estableix el control financer de les subvencions i l’article 14 de l’esmentada llei estableix l’obligació de justificació per part del beneficiari davant de l’òrgan que l’ha concedit, tant del compliment dels requisits i condicions així com la realització de l’activitat i compliment que determini la concessió o gaudi de la subvenció. En aquest sentit és la Intervenció la que determinarà el procediment de fiscalització i els criteris de control de les justificacions de les subvencions atorgades per l’Ajuntament.

 

Relació de subvencions per exercici