En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Ple Municipal

Corresponen, en tot cas, al Ple, les atribucions següents:

 

1. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

2. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats d’àmbit inferior al municipi; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

3. L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i demés instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística.

4. L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

5. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos; la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que disposa el Text refós de la Llei de hisendes locals.

6. L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

7. L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

8. El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i demés administracions públiques.

9. L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

10. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.

11. La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

12. L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

13. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada dels quals, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost -llevat les de tresoreria, que li corresponen quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

14. Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

15. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

16. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions d’euros, així com les alienacions patrimonials en els següents supòsits:

a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.

b) Quan estant previstes en el pressupost, superin els mateixos percentatges i quanties indicades per a les adquisicions de béns.

17. Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.

18. Les demés que expressament li confereixin les lleis.

Les sessions del Ple de l’Ajuntament poden ser de tres tipus:

 

— Ordinàries.

— Extraordinàries.

— Extraordinàries amb caràcter urgent.

Les sessions del Ple de l’Ajuntament poden ser de tres tipus:

 

— Ordinàries.

— Extraordinàries.

— Extraordinàries amb caràcter urgent.

 

Són sessions ordinàries les que la seva periodicitat està preestablerta. El Ple té sessió ordinària el segon dimecres de cada tres mesos (març, juny, setembre i desembre) a les 19h al Saló de Plens de l’Ajuntament.

No obstant per Decret de l’Alcaldia es podrà posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període de vacances, així com quan no hi hagi temes a tractar o   ho requereixen les necessitats organitzatives de la Corporació.

 

Tot això sense que això menyscabi les atribucions del Ple pel que fa al control i la fiscalització dels òrgans de govern.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local, és l’òrgan que sota la presidència de l’Alcalde col·labora amb ell en la funció de direcció política i exerceix funcions executives i administratives, està integrada per l’Alcalde, que la presideix, i regidors nomenats lliurement per ell com a membres d’aquesta, i el nombre serà de 3 regidors més l’alcalde que la presideix. La resta de regidors podran assistir com a convidats amb veu però sense vot.

 

[El nombre de regidors als que l’Alcalde per decret pot nomenar membres de la Junta de Govern Local no pot ser superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació. Als efectes del còmput no es tindran en compte els decimals que resultin de dividir per tres el nombre total de regidors].

 

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques. No obstant quan es tractin assumptes de competència delegada pel Ple, es convocarà a tots els regidors i serà públic en aquell assumpte, que es tractarà en primer lloc. Tot seguit es continuarà la celebració d ela junta a porta tancada només amb els membres que en formen part.

La Junta de Govern Local celebrarà la sessió constitutiva, a convocatòria de l’Alcalde, dins dels deu dies següents a aquell en que aquest hagi designat als membres que la integren.

 

Es celebrarà per part de la Junta de Govern Local una sessió ordinària cada quinze dies, el primer i tercer dimecres de cada mes a les 18h.

 

Correspon a l’Alcalde fixar, mitjançant Decret, el dia i l’hora en que s’ha de celebrar la sessió ordinària podent-se posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries de la Junta quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període de vacances així com quan no hi hagin temes a tractar o ho requereixin les necessitats organitzatives de la Corporació.

 

Les sessions extraordinàries i les urgents tindran lloc quan, amb tal caràcter, siguin convocades per l’Alcalde.

 

L’Alcalde pot en qualsevol moment reunir a la Junta de Govern Local quan estimi necessari conèixer el seu parer o demanar la seva assistència amb anterioritat a dictar resolucions en exercici de les atribucions que li corresponen.

 

Les sessions es celebraran al saló de plens de la corporació.

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, llevat dels punts en que es tractin assumptes delegats pel ple.  

Comissió Especial de Comptes

La comissió especial de comptes de l’entitat local estarà constituïda per l’alcalde que la presideix, qui ostenti la regidoria d’ Hisenda i el cap de llista de cada grup municipal. El vot serà ponderat en funció a la seva representació a la Corporació.

 

La comissió especial de comptes és d’existència preceptiva, i la seva constitució, composició, integració i funcionament s’ajusta a l’establert per a les demés comissions d’estudi.

Correspon a la comissió especial de comptes l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d’administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d’entitats o organismes municipals de gestió.

 

Per a l’exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l’alcalde, la documentació complementària que consideri necessària i la presència dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s’analitzin.

 

Consell de govern

Correspon al Consell de Govern l’assistència a l’Alcalde i aquelles atribucions que l’Alcalde i un altre òrgan municipal li delegui. Es tracta d’un òrgan consultiu i d’assistència a l’alcalde que tindrà com a funcions informar a l’alcalde i a la resta de l’equip de govern de les gestions efectuades per cada regidoria; així com efectuar propostes i planificar l’actuació municipal en els diferents àmbits.

Estarà integrat per tots els regidors que formen l’equip de govern, que prèvia convocatòria informal de l’alcalde, hauran d’assistir amb veu i vot amb una periodicitat setmanal, sense perjudici de la facultat de posposar, avançar o suprimir aquelles que no siguin necessàries per no haver-hi temes a tractar o per coincidir amb períodes vacacionals.

Serà presidida per l’alcalde i un dels seus membres actuarà de secretari, aixecant acta dels punts tractats i de l’assistència dels seus membres.

Les sessions no seran públiques i es realitzaran en el despatx de l’alcalde.

 

Comissió d'estudi, informe o consulta del POUM

 

Es tracta d’una comissió especial creada pel seguiment i dictàmens dels acords plenaris relatius al POUM fins a la seva aprovació definitiva. Així com de les modificacions que es puguin acordar del mateix en lo successiu.

Estarà integrada per l’alcalde que la presideix, qui ostenti la regidoria de medi ambient i el cap de llista de cada grup municipal. El vot serà ponderat en funció a la seva representació a la Corporació.