En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

A continuació detallem els òrgans de govern de l’Ajuntament de Vallbona d'Anoia, quines competències tenen i qui en forma part:

Ple

El Ple és l’òrgan suprem municipal format per tots els regidors agrupats en grups municipals i sota la presidència de l’Alcaldessa.

És la reunió de tots els regidors convocats per l’Alcaldessa i presidida per aquesta mateixa, per tal de discutir i aprovar afers de la seva competència. El Ple de l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia està format per nou regidors seguint la normativa vigent. Podeu veure la seva composició a càrrecs electes

Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament de Vallbona d'Anoia, es convocaran amb caràcter trimestral i són públiques. 

 

Junta de Govern Local

Segons l'article 54 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal, presidida per l’Alcaldessa i integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de regidors nomenats i separats lliurement per ell donant-ne compte posteriorment al Ple.

La Junta de Govern Local de Vallbona d'Anoia està formada per l'Alcaldessa, Maribel Ferrer Bosch, i els  regidors de l'equip de govern: Pere Masague Esteve, Enrique Rentero Martín i Maria Dolores Campos Mondelo .

 

Les competències de la Junta de Govern Local i el Ple es regulen en els articles 22 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local i en els articles 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya aprovada per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.