Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

L’Ajuntament de Vallbona no disposa de càrrecs de confiança ni eventuals.

Pel que fa les indemnitzacions i retribucions dels membres de la Corporació (càrrecs electes) fixats i aplicables actualment son les següents:

Dietes:

Els membres corporatius, no afectats pel règim de dedicació exclusiva o parcial, percebran els imports que a continuació es detallen en concepte de dietes per assistència efectiva a reunions dels òrgans corporatius col·legiats:

- Per cada sessió del Ple municipal (ordinària/extraordinària): 60€ per regidor/a.

- Per cada sessió de la Junta de Govern Local: 175€ per regidor/a

Retribucions:

La previsió per a càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial, són els següents:

  • Dedicació parcial (50%). Alcaldessa Maria Isabel Ferrer Bosch amb una retribució bruta mensual de 1.100 euros a pagar en catorze pagues.
  • Dedicació parcial (50%). Regidor Enrique Rentero Martín amb una retribució bruta mensual de 900 euros a pagar en catorze pagues.
  • Dedicació parcial (50%). Regidor Pere Masaguer i Esteve amb una retribució bruta mensual de 900 euros a pagar en catorze pagues.
  • Dedicació parcial (30%). Regidora Maria Dolores Campos Mondelo  amb una retribució bruta mensual de 450 euros a pagar en catorze pagues.

 

Les quantitats esmentades inclouen la retribució neta, les retencions de l’IRPF i de seguretat social a càrrec del preceptor.

Les retribucions esmentades són incompatibles amb els cobraments per assistències a òrgans col·legiats.