Registre de licitadors Disponible a: Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya

En aquest apartat hi trobaràs referides les empreses que volen contractar amb aquest ens i que consten inscrites al Registre electrònic d'empreses licitadores.

Registre de licitadors (disponible a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya)