ANUNCI AL PORTAL WEB DE L'AJUNTAMENT DE LA CONSULTA PÚBLICA

 

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de la Prestació del servei públic d’aigua i l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa d’aprofitament de pastures de la muntanya d’Urús, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i que són:

 

 • El registre electrònic de l'Administració o organisme a què es dirigeixin, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.
 • Les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament.
 • Les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 • Les oficines d'assistència en matèria de registres.
 • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

 

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de la prestació del servei públic d’aigua

 

 1. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:

 

És necessari eliminar la inseguretat jurídica que causa la falta d’actualització dels barems en aquesta matèria. Per altra banda, és important, canviar la situació de desconeixement o manca d’informació dels ciutadans i ciutadanes dels preus de subministrament d’aigua potable del terme municipal d’Urús.

 

 1. Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

L’aigua és un element necessari per a la vida i per al desenvolupament de les activitats econòmiques, però alhora és un element escàs. Per aquest motiu, cal afavorir-ne i incentivar-ne el seu ús de forma eficaç, coherent i sostenible al voltant de la qual s’estableix un marc jurídic normatiu que assegura l’abastament a la població i la bona qualitat de l’aigua.

 

Els Ajuntaments tenen amplies competències en aquesta matèria, d’acord amb la legislació general de règim local i legislació autonòmica.

En aquest sentit, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, determina que correspon al municipi exercir competències, en els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèria de subministrament d’aigua i de clavegueram i tractament d’aigües residuals. Així mateix, l’abastament domiciliari d’aigua potable i el clavegueram es configuren com a servei públic de prestació obligatòria per a tots els municipis. L’abastament d'aigües i la depuració constitueixen un servei essencial i reservat en favor de les entitats locals.

En termes similars s’expressa el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Per altra banda, l’article 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya i el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà atribueixen als ens locals les competències relatives a l’abastament d’aigua potable.

Per altra banda en ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels l'articles (105- 116) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 i 19 del Reial Decret 2/2004 pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament pot establir la taxa pel subministrament d'aigua, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial Decret 2/2004.

 

 1. Objectius de la norma

 

L’objectiu de la norma és actualitzar la taxa del servei de subministrament d’aigua potable dins del territori del municipi d’ Urús, pel que fa a la quota tributària, per adequar-la a les necessitats actuals.

 

 1. Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

 

Resulta precís aprovar una ordenança fiscal ja que és l’instrument oportú per realitzar aquesta actuació i derogar l’anterior ordenança que va ser publicada l’any 1998.

 

No s’han trobat alternatives per tal de regular la taxa de subministrament d’aigua potable.

 

Ordenança fiscal reguladora de la taxa d’aprofitament de pastures de la muntanya d’Urús

 

 1. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:

 

Determinar la taxa per la utilització dels béns comunals per tal d’eliminar la inseguretat jurídica que causa la falta de regulació d’aquesta matèria. Canviar la situació de desconeixement o manca d’informació dels ciutadans i ciutadanes de les taxes d’utilització dels béns comunals de pasturatge del terme municipal d’Urús.

 

 1. Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

 

El municipi d’Urús té en la ramaderia una de les seves principals fonts de riquesa i identitat, la qual s’ha desenvolupat al municipi i comarca des de temps immemorials fins a l’actualitat.

L’existència de béns comunals, és el resultat de la configuració i organització d’una societat de muntanya íntimament lligada al paisatge. Inicialment els béns comunals estaven relacionats directament amb comunitats poblacionals concretes, a les quals facilitaven la seva subsistència familiar i del nucli de població al que estaven afectes. Aquests eren un complement del conreu de la terra, mitjançant un règim d’explotació comú no susceptible d’apropiació individual. D’aquesta manera s’ha obtingut la conservació i millora de les forests del municipi en condicions òptimes.

Els béns comunals tenen una relació directa amb el nucli o comunitat de població a la que estan afectes, ja que són anteriors a la creació del municipi modern.

L’article 6 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, defineix els béns comunals com els que pertanyen als municipis i les entitats municipals descentralitzades però que tenen unes facultats sobre aquests que són compartides, de manera que correspon al comú dels veïns l’aprofitament, com a dret real administratiu de gaudir, i als ens locals la seva administració i conservació.  Així es dona compliment al mandat constitucional, reconeix la seva inalienabilitat, inembargabilitat, i imprescriptibilitat i afegeix a més la no subjecció dels mateixos a cap tribut.

Els articles 200 i següents. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i pels articles 78 a 91 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals completen el marc normatiu sens perjudici de la legislació estatal.

En aquest sentit l’article 79 estableix que les formes d’aprofitament dels béns comunals poden ser les següents:

 

a) Règim d’explotació comuna o col·lectiva.

b) Segons costum o ordenança local.

c) Adjudicació directa per lots entre els veïns.

d) Arrendament o cessió en ús.

Al Municipi d’Urús, els béns comunals s’han regit segons costum. És per aquest motiu que és necessari deixar constància de les taxes que s’apliquen a la utilització d’aquests béns d’acord amb d’aquests usos i costums tradicionals per tal que els ciutadans puguin conèixer els preus que s’estableixen respecte de l’aprofitament dels béns comunals del Municipi.

 

 1. Objectius de la norma

 

Constitueix l’objecte de la norma la determinació de la taxa de la utilització dels béns comunals de la muntanya d’Urús destinats a pasturatge considerant els usos i costums tradicionals al terme municipal,  tenint en compte les persones que formen part del “comú dels veïns”, els requisits de distribució dels béns, drets i deures d’aquests...

 

 1. Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

 

Resulta precís aprovar aquesta ordenança fiscal dels béns comunals destinats a pastures de la Muntanya d’Urús  perquè actualment aquest municipi manca de tota classe de regulació.

No s’han trobat alternatives per tal de dotar el servei esmentat d’una taxa en relació a l’aprofitament dels bens comunals ja que es considera, l’ordenança fiscal, l’instrument adequat i previst expressament per a regular aquesta necessitat de l’Ajuntament.