A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
21-11-2018 ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE DECLARACIÓ DE ZONA D’ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA ZEPQA

Acord plenari en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 9 d’octubre de 2018

3.- ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE DECLARACIÓ DE ZONA D’ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA  ZEPQA

 

L’  Ajuntament de Poboleda està adherit al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, PAES (Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible ) i que el PAES proposa les actuacions necessàries, eminentment en matèria d'energia, mobilitat, residus i aigua, per assolir els compromisos de reducció de gasos d'efecte hivernacle, i que per aconseguir aquest objectiu calen propostes d'estalvi i eficiència energètiques, de producció de renovables de millora en la gestió de residus i de l'aigua, essent una de les propostes   la prevenció i correcció de la contaminació acústica del seu territori.

 

La Direcció General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat  - DGQAiCC-  comunica que a instància del Parc Natural del Montsant, s’ha iniciat el procediment de declaració de zona d’especial protecció de la qualitat Acústica( ZEPQA) del Parc Natural del Montsant.

 

Atès que l’Ajuntament de Poboleda està inclòs en la Mancomunitat de la Serra del Montsant i participa en el Projecte de declaració de zona ZEPQA.

 

Atès que d’acord amb l’art 21.4 de la Llei 16/2002 de 28 de juny contra la contaminació acústica, correspon a l’Ajuntament la declaració de zona d’especial protecció a les àrees incloses en sòl urbà i urbanitzable.

 

Atès que l’Ajuntament de Poboleda compleix amb totes i cadascuna de les condicions assenyalades a l’art 21 per a aprovar la declaració de zona ZEPQA.

 

També l’art. 21.4 f) i g)  estableix que a la declaració de ZEPQA s’hi ha d’incloure un Pla Específic de mesures que determini les prescripcions necessàries per compatibilitzar la protecció de la qualitat acústica amb els possibles usos i activitats admesos .  Aquesta zona ha  de recollir-se en el Mapa de Capacitat Acústica.

 

Atès que segons la Llei de Bases de Règim Local, en el seu art. 25.2. b l’Ajuntament    té capacitat per actuar també contra la contaminació acústica, així com la Llei Municipal de Catalunya en el seu art. 66.2  que tracta de les competències municipals. 

 

Fonaments de Dret

 

Llei de Bases de Règim Local ( LBRL) art. 25.b  sobre competències municipals.

Llei Municipal de Catalunya (LMC) art. 66.2 de competències municipals. 

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió de soroll ambiental.

Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administraitu Comú de les Administracions públiques.                           

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament  de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.

 

L’Alcalde/essa sotasignant proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

I APROVAR INICIALMENT  l’inici de declaració de zona d’especial protecció de la qualitat acústica  ZEPQA del sòl urbà i urbanitzable, així com la inclusió del Pla Específic de mesures que determini les prescripcions necessàries per compatibilitzar la protecció de la qualitat acústica amb els possibles usos i activitats admesos, i  aquesta zona ha  de recollir-se en el Mapa de Capacitat Acústica.

 

II CONTEMPLAR l’excepció durant els períodes amb activitats agrícoles excepcionals relacionades amb la recollida i processament del raïm i de l’oliva, i les Festes Majors,  en els quals, es podran sobrepassar els valors límits establerts per a la ZEPQA.

III. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el  present  acord  així com el Mapa de Capacitat Acústica i el Pla Específic de Mesures  i   pel termini establert de 20 dies a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció a la pàgina Web de l’Ajuntament, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i aquells mitjans que l’ Ajuntament consideri escaients per a general coneixement.  El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la informació pública existent.

IV. CONCEDIR AUDIÈNCIA als interessats, si s’escau, per aquesta declaració a l’efecte de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa d’una còpia de la proposta. El termini de l’audiència serà de  10 dies a comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació.

V. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, les propostes d’ Inici de declaració de zona d’especial protecció de la qualitat acústica ZEPQA del sòl urbà i urbanitzable del municipi de Poboleda, així com el Mapa de Capacitat Acústica i la inclusió del Pla Específic de Mesures que ara s’hi annexa quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

VI  TRAMETRE , en compliment  del Decret 176/2009 de 10 de novembre ,   a la Direcció General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic ( DGQAiCC) de la Generalitat de Catalunya els acords adoptats per a la seva aprovació i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Tercer.- L’Ajuntament de poboleda es compromet també a elaborar un informe biennal per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible i el Clima a Europa.

 

Quart.- Facultar l'alcalde/alcaldessa perquè signi el formulari d'adhesió al Pacte.

 

Cinquè.- Comunicar els presents acords a la Diputació de Tarragona (per fer possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin, qui al seu temps ho comunicarà al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea (en els termes del model establert).

 

Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova el punt per unanimitat dels quatre (4) membres assistents

01-01-2019 No Ajuntament de Poboleda