Quina entitat o òrgan és responsable de la contractació a l'ens? Aquí pots consultar les dades que hi fan referència, incloent-hi el telèfon i l'adreça electrònica de la persona de contacte, i on s'han de presentar les ofertes.

Òrgans de contractació

Els òrgans de contractació de l'Ajuntament d'Ulldecona són:

 

Per qualsevol informació relativa amb contractació, podeu adreçar-vos a:

 

Ajuntament d'Ulldecona

c/ Major, 49

43550 Ulldecona

Telèfon 977573034

Horari d'atenció al públic de 10.00 h a 14.00 h.

www.ulldecona.cat

ajuntament@ulldecona.cat

 

 

Meses de contractació

 

La mesa de contractació és l'òrgan competent per a la valoració de les ofertes.

Cal constituir-la sempre als procediments oberts, restringits i als procediments negociats amb publicitat. És potestativa als procediments negociats en què no sigui necessari publicar anuncis de licitació.

No cal publicitat de licitació en els negociats…

  • d'obres amb valor estimat de contracte igual o inferior a 200.000 euros.

  • d'altres contractes amb valor estimat de contracte igual o inferior a 60.000 euros.

Els seus membres són designats per l'òrgan de contractació. Sempre seran:

  • Un/a president/a.

  • Un/a secretari/ària, que sigui personal de l'òrgan de contractació.

  • Un/a vocal que tingui funcions d'assessorament jurídic de l'òrgan.

  • Un/a vocal que tingui funcions de control economicopressupostari de l'òrgan.

  • Altres vocals.