Modificació puntual Normes Subsidiàries d'Ulldecona dins de l'àmbit de la Unitat d'Actuació 4.

Aprovat inicialment pel Ple Municipal de data 8 de maig de 2017.

Pla Especial Urbanístic Les Moles

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 10 de Juliol de 2020.